หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากร

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ECM-RVLI-194A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากร

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2566

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO-08 รหัสอาชีพ 9214 คนงานปลูกพืชสวนและไม้ดอกไม้ประดับ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
     หน่วยสมรรถนะนี้ประกอบไปด้วย การจัดทำบัญชีควบคุมการรับเข้า - จ่ายออกของวัสดุและทรัพยากร และการทำบัญชีควบคุมวัสดุคงเหลือ ผู้ปฎิบัติงานจะต้องมีความรู้ และทักษะในการจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากรสำหรับการจัดพื้นที่สีเขียวแต่ละประเภทตามที่กำหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
      ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว 

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
03161

จัดทำบัญชีควบคุมการรับ เข้า - จ่ายออกวัสดุและทรัพยากร

1.1 อธิบายหลักการทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากร

03161.01 201419
03161

จัดทำบัญชีควบคุมการรับ เข้า - จ่ายออกวัสดุและทรัพยากร

1.2 จัดทำบัญชีควบคุมวัสดุ และทรัพยากรในการรับเข้า-จ่ายออก

03161.02 201420
03161

จัดทำบัญชีควบคุมการรับ เข้า - จ่ายออกวัสดุและทรัพยากร

1.3 จัดบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากรคงคลัง

03161.03 201421
03162

จัดทำบัญชีวัสดุและทรัพยากรคงเหลือ

2.1 อธิบายการจัดบัญชียอดคงเหลือนับจริง

03162.01 201422
03162

จัดทำบัญชีวัสดุและทรัพยากรคงเหลือ

2.2 จัดทำยอดคงเหลือนับจริง

03162.02 201423

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

     1. ความสำมารถในการวางแผนการดำเนินงาน

     2. ความสำมารถในการจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากร 

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

     1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุและทรัพยากร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

          1. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

          2. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

     (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

          1. ผลคะแนนสอบทั้งภาคความรู้และปฏิบัติ

          2. หนังสือรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับงานในอาชีพ จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

     (ค) คำแนะนำในการประเมิน

     หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสำคัญและตอบสนองตามข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน โดยต้องแสดงถึง

          1. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ของผู้เข้าทดสอบตามแบบที่กำหนด

          2. ผู้ประเมินทำการประเมินทักษะ วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของผู้เข้าทดสอบตามแบบที่กำหนด

     (ง) วิธีการประเมิน

          1. การประเมินผลความรู้โดยประเมินจากแบบทดสอบความรู้

          2. การประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้การประเมินจากแบบทดสอบการปฏิบัติงาน 

          3. การประเมินผลโดยการพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน และการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     เครื่องมือในการประเมินให้ดูจากคู่มือการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย

     18.1 การประเมินความรู้ด้วยข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก

     18.2 การสอบปฏิบัติ

     18.3 การสอบสัมภาษณ์

     18.4 รายละเอียดกระบวนการประเมิน เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ในคู่มือการประเมินสมรรถนะยินดีต้อนรับ