คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากาศยาน ชนิดของอากาศยาน และส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆของอากาศยาน เข้าใจถึงสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยในเที่ยวบินสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย และการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน มีความรู้เกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่มต่างๆ มีทักษะในการสื่อสารภาษาท้องถิ่น และภาษาต่างประเทศ มีมารยาทที่ดีในการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน รู้ถึงการดูแลสุขอนามัยในการบริการจัดเตรียมอาหารให้แก่ผู้โดยสาร ลูกเรือ รู้ถึงวิธีเก็บรักษาอาหาร และเครื่องดื่มอย่างถูกสุขอนามัยเพื่อหลีกเลี่ยงการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในอาหาร และเครื่องดื่ม นอกจากนี้ยังรู้ขั้นตอนการจำหน่ายอาหารเและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน มีทักษะการคิด และปฏิบัติหน้าที่ที่หลากหลาย สามราถแก้ปัญหาพื้นฐาน และปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะนำของผู้บังคับบัญชา
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. มีประสบการณ์ทำงานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างน้อย 1 ปี 2. มีใบรับรองการผ่านการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลที่กรมการบินพลเรือนรับรอง มีใบรับรองการเป็นลูกเรือตามหลักสูตรที่สายการบินกำหนด 4. มีใบรับรองการฝึกทบทวนและผ่านการตรวจสอบประจำปี (Recurrent) คุณสมบัติ 1. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานพนักงานต้อนรับในอากาศยานตามที่กรมการบินพลเรือนกำหนด 2. ผ่านการฝึกอบรม/มีความรู้ในเรื่องแบบอากาศยาน กฏระเบียบและ ICAO Annex ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่สายการบินกำหนด 4. ผ่านหลักสูตรทบทวนและการตรวจสอบประจำปี (Recurrent) 5. ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาตามที่ต้นสังกัดกำหนด 6. มีความรู้เกี่ยวกับคู่มือปฏิบัติงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนต่างๆ และประกาศกรมการบินพลเรือน ดังนี้: (ก) ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 67 ว่าด้วยวินัยผู้ประจำหน้าที่ (ข) ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 78 ว่าด้วยการเดินอากาศของอากาศยาน (ค) ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 86 ว่าด้วยการเดินอากาศของอากาศยาน (ง) ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศเรื่องการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับในอากาศยาน (Cabin Crew Training Program) (จ) ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่องการกำหนดข้อจำกัดเวลาทำการบินและเวลาปฏิบัติหน้าที่ (Flight Time and Flight Duty Period Limitation)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-FAD-3-001ZA ดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสารก่อนและหลังเที่ยวบิน
AVT-FAD-3-002ZA ป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน
AVT-FAD-3-003ZA บริการด้านความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารภายในอากาศยาน
AVT-FAD-3-004ZA ช่วยเหลือและแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกินขึ้นภายในเที่ยวบิน
AVT-FAD-3-005ZA สื่อสารระหว่างพนักงงานต้อนรับบนเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ