หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FAD-3-002ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20102.01 ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในเที่ยวบินแก่ผู้โดยสาร 1)ปฏิบัติตามกระบวนการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในเที่ยวบิน 20102.01.01
20102.01 ให้ข้อมูล และคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในเที่ยวบินแก่ผู้โดยสาร 2) ให้ข้อมูล และแนะนำการใช้อุปกรณ์นิรภัยรวมทั้งทางออกฉุกเฉินอย่างถูกต้องแก่ผู้โดยสาร 20102.01.02
20102.02 เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในเที่ยวบิน 1) ระบุถึงขั้นตอนในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ 20102.02.01
20102.02 เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในเที่ยวบิน 2) ระบุถึงขั้นตอนการใช้อุปกรณ์นิรภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ 20102.02.02
20102.02 เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในเที่ยวบิน 3) ระบุถึงขั้นตอนและข้อจำกัดในการอพยพผู้โดยสารออกจากอากาศยานในกรณีฉุกเฉิน 20102.02.03
20102.02 เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในเที่ยวบิน 4) ระบุถึงขึ้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 20102.02.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ