คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เครื่องบิน ชนิดของเครื่องบิน ส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆ ของเครื่องบิน เข้าใจถึงสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อเที่ยวบินสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัย และการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน มีความรู้เกี่ยวกับอาหาร และชนิดของเครื่องดื่มต่างๆทั้งที่เป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ มีทักษะในการสื่อสารภาษาท้องถิ่น และภาษาต่างประเทศ มีมารยาทที่ดีในการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน รู้ถึงการดูแลสุขอนามัยในการบริการจัดเตรียมอาหารให้แก่ผู้โดยสาร ลูกเรือ รู้ถึงวิธีเก็บรักษาอาหาร และเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะอนามัย เพื่อหลีกเลี่ยงการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในอาหาร นอกจากนี้สามารถรู้ขั้นตอนการจำหน่ายอาหารเและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน มีทักษะการคิด และปฏิบัติหน้าที่ที่หลากหลาย สามราถแก้ปัญหาพื้นฐาน ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีภาวะผู้นำ (Leadership) และมีทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และสิ่งของ รวมทั้งมีทักษะในการเจรจา และการบริหารจัดการความขัดแย้ง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4 ต้องผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 3 2. มีใบรับรองการผ่านการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลที่กรมการบินพลเรือนรับรอง มีใบรับรองการเป็นลูกเรือตามหลักสูตรที่สายการบินกำหนด 4. มีใบรับรองการฝึกทบทวนและผ่านการตรวจสอบประจำปี (Recurrent) คุณสมบัติ 5. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานพนักงานต้อนรับในอากาศยานตามที่กรมการบินพลเรือนกำหนด 6. ผ่านการฝึกอบรม/มีความรู้ในเรื่องแบบอากาศยาน กฏระเบียบและ ICAO Annex ที่เกี่ยวข้อง 7. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่สายการบินกำหนด 8. ผ่านหลักสูตรทบทวนและการตรวจสอบประจำปี (Recurrent) 9. ผ่านการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาตามที่ต้นสังกัดกำหนด 10. ผ่านการอบรมด้านการบริการตามที่ต้นสังกัดกำหนด 11. มีความรู้เกี่ยวกับคู่มือปฏิบัติงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนต่างๆ และประกาศกรมการบินพลเรือน ดังนี้: (ก) ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 67 ว่าด้วยวินัยผู้ประจำหน้าที่ (ข) ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 78 ว่าด้วยการเดินอากาศของอากาศยาน (ค) ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 86 ว่าด้วยการเดินอากาศของอากาศยาน (ง) ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศเรื่องการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับในอากาศยาน (Cabin Crew Training Program) (จ) ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่องการกำหนดข้อจำกัดเวลาทำการบินและเวลาปฏิบัติหน้าที่ (Flight Time and Flight Duty Period Limitation) 12. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าพนักงานต้อนรับในอากาศยาน
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-FAD-4-001ZA ดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสารก่อนและหลังเที่ยวบิน
AVT-FAD-4-002ZA ป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน
AVT-FAD-4-003ZA บริการด้านความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารภายในอากาศยาน
AVT-FAD-4-004ZA ช่วยเหลือและแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกินขึ้นภายในเที่ยวบิน
AVT-FAD-4-005ZA สื่อสารระหว่างพนักงงานต้อนรับบนเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
AVT-FAD-4-006ZA ตรวจสอบ และกำกับดูแล แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ