หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริการด้านความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารภายในอากาศยาน

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FAD-3-003ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริการด้านความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารภายในอากาศยาน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20201.01 ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 1) ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ อาหาร และเครื่องดื่ม 20201.01.01
20201.01 ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2) รายงานความพร้อมของอุปกรณ์ 20201.01.02
20201.02 นับจำนวนอาหาร และเครื่องดื่ม 1) ระบุจำนวนอาหารปรกติอาหารพิเศษ เครื่องดื่ม 20201.02.01
20201.02 นับจำนวนอาหาร และเครื่องดื่ม 2) รายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง 20201.02.02
20201.03 เตรียมอาหารตามความเหมาะสมของชนิดอาหาร 1) เตรียมอาหารตามความเหมาะสมของชนิดอาหารตามรายการที่กำหนด 20201.03.01
20201.04 เตรียมเครื่องดื่มตามความเหมาะสมของคุณลักษณะของเครื่องดื่ม 1) เตรียมเครื่องดื่มตามความเหมาะสมของชนิดเครื่องดื่มตามรายการที่กำหนด 20201.04.01
20201.05 แนะนำและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสาร 1) ให้ข้อมูลด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้บริการในเที่ยวบินแก่ผู้โดยสารตามรายการที่กำหนด 20201.05.01
20201.06 บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสาร 1) ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสารตามเวลาที่กำหนด และตามสุขอนามัย 20201.06.01
20201.06 บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสาร 2) ตระหนักถึงความปลอดภัยระหว่างให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสาร 20201.06.02
20201.06 บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสาร 3) ปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อกำหนดในการบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้โดยสารด้วยมารยาทที่เหมาะสม 20201.06.03
20201.07 เก็บอุปกรณ์ต่างๆหลังผู้โดยสารรับประทานอาหารเสร็จ 1) จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆภายหลังจากผู้โดยสารรับประทานอาหารเสร็จตามเวลาที่สายการบินกำหนด 20201.07.01
20201.07 เก็บอุปกรณ์ต่างๆหลังผู้โดยสารรับประทานอาหารเสร็จ 2) ปฏิบัติตามกฏของความปลอดภัยระหว่างจัดเก็บอุปกรณ์ 20201.07.02
20201.08 นำเสนอและสร้างแรงจูงใจให้ผู้โดยสารซื้ออาหาร เครื่องดื่ม 1) นำเสนอ อาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่กำหนด 20201.08.01
20201.08 นำเสนอและสร้างแรงจูงใจให้ผู้โดยสารซื้ออาหาร เครื่องดื่ม 2) ขายอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่กำหนด 20201.08.02
20201.08 นำเสนอและสร้างแรงจูงใจให้ผู้โดยสารซื้ออาหาร เครื่องดื่ม 3) ปฏิบัติตามกฏของความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงาน 20201.08.03
20201.09 จัดทำรายงานการขาย และสรุปการขาย 1)สรุปรายการขายเพื่อทำรายการขาย 20201.09.01
20201.09 จัดทำรายงานการขาย และสรุปการขาย 2) ทำรายงานสรุปยอดคงคลังเป็นเอกสารตามที่สายการบินกำหนดขายตามแบบและวิธีที่กำหนด 20201.09.02
20201.10 อำนวยความสะดวกเมื่อผู้โดยสารร้องขอ 1) อำนวยความสะดวกผู้โดยสารด้วยมารยาทที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 20201.10.01
20201.11 บริการอื่นๆ 1) ให้บริการด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมแก่ผู้โดยสารตามที่ถูกร้องขอ 20201.11.01
20201.12 ตรวจ และทดสอบอุปกรณ์ใช้ในการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก และสินค้าปลอดภาษี 1) ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือการบริการ 20201.12.01
20201.12 ตรวจ และทดสอบอุปกรณ์ใช้ในการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก และสินค้าปลอดภาษี 2) ทดสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือการบริการ 20201.12.02
20201.13 นับจำนวนรายการ อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก สินค้าปลอดภาษีและการบริการอื่นๆ 1) นับจำนวนอาหารเครื่องดื่ม สินค้าที่ระลึก และสินค้าปลอดภาษีตามรายการที่สายการบินกำหนด 20201.13.01
20201.14 แนะนำ และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า 1) ให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในเที่ยวบินในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการคำแนะนำและตอบข้อสงสัยในการเลือกซื้อสินค้า 20201.14.01
20201.15 ให้บริการ หรือ จำหน่ายสินค้า 1) ให้บริการด้านการจำหน่ายสินค้าในเที่ยวบินแก่ผู้โดยสาร 20201.15.01
20201.16 จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ หลังจากให้บริการผู้โดยสารเสร็จ 1) ดำเนินการจัดเก็บอุปกรณ์การจำหน่ายสินค้าหลังให้บริการเสร็จ 20201.16.01
20201.17 ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้ผู้โดยสารซื้อ สินค้าและบริการต่างๆ 1) สร้างแรงจูงใจให้ผู้โดยสารซื้อสินค้าที่จำหน่ายในเที่ยวบิน 20201.17.01
20201.18 นับจำนวนอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบิน 1) ตรวจและทดสอบอุปกรณ์ อาหาร และเครื่องดื่ม 20201.18.01
20201.18 นับจำนวนอาหาร และเครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบิน 2) รายงานความพร้อมของอุปกรณ์ 20201.18.02
20201.19 ตระหนักถึงความปลอดภัยและความสะอาดของอาหารและเครื่องดื่ม 1) ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และคุณภาพอาหารเครื่องดื่ม 20201.19.01
20201.20 รายงานผู้เกี่ยวข้อง 1) แจ้งยืนยันจำนวนและคุณภาพกับผู้เกี่ยวข้อง 20201.20.01
20201.21 ให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบิน 1) ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินตามกฎระเบียบของสายการบิน 20201.21.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ