หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ช่วยเหลือและแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกินขึ้นภายในเที่ยวบิน

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FAD-3-004ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ช่วยเหลือและแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกินขึ้นภายในเที่ยวบิน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20501.01 ใช้งานอุปกรณ์นิรภัยตามกระบวนการที่ได้ระบุไว้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 1) เลือกใช้อุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 20501.01.01
20501.01 ใช้งานอุปกรณ์นิรภัยตามกระบวนการที่ได้ระบุไว้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 2) ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์นิรภัย 20501.01.02
20501.02 กำกับ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 1) จัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 20501.02.01
20501.02 กำกับ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 2) ช่วยเหลือผู้โดยสารในการใช้อุปกรณ์นิรภัย 20501.02.02
20501.02 กำกับ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 3)อพยพผู้โดยสารออกจากอากาศยานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 20501.02.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ