Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสารก่อนและหลังเที่ยวบิน
1
2
ป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในเที่ยวบิน
3
4
บริการด้านความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารภายในอากาศยาน
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกินขึ้นภายในเที่ยวบิน
26
27
สื่อสารระหว่างพนักงงานต้อนรับบนเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
28
29
30
31
32

ยินดีต้อนรับ