หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสารก่อนและหลังเที่ยวบิน

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-FAD-3-001ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้องโดยสารก่อนและหลังเที่ยวบิน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
20101.01 วางแผนตรวจความพร้อมและจำนวนอุปกรณ์นิรภัยประจำเครื่องบินตามจุดต่างๆ 1) วางแผนการปฏิบัติงานในเที่ยวบิน 20101.01.01
20101.01 วางแผนตรวจความพร้อมและจำนวนอุปกรณ์นิรภัยประจำเครื่องบินตามจุดต่างๆ 2) ตรวจนับจำนวนตรวจความพร้อมของอุปกรณ์นิรภัย ในตำแหน่งงาน ที่ได้รับมอบหมาย 20101.01.02
20101.01 วางแผนตรวจความพร้อมและจำนวนอุปกรณ์นิรภัยประจำเครื่องบินตามจุดต่างๆ 3) ระบุจุดบกพร่องและความไม่พร้อมของอุปกรณ์นิรภัยประจำเครื่องบิน 20101.01.03
20101.01 วางแผนตรวจความพร้อมและจำนวนอุปกรณ์นิรภัยประจำเครื่องบินตามจุดต่างๆ 4) รายงานหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและ/หรือ นักบิน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงจุดบกพร่อง 20101.01.04
20101.02 ตรวจความปลอดภัย นิรภัย และความเรียบร้อยทั่วไปในห้องโดยสารในส่วนเตรียมอาหาร ห้องน้ำ และห้องพักของพนักงานต้อนรับ 1) ตรวจความปลอดภัยความเรียบร้อย ของห้องโดยสาร ในส่วนเตรียมอาหาร และ ห้องพักของพนักงานต้อนรับ 20101.02.01
20101.02 ตรวจความปลอดภัย นิรภัย และความเรียบร้อยทั่วไปในห้องโดยสารในส่วนเตรียมอาหาร ห้องน้ำ และห้องพักของพนักงานต้อนรับ 2)ระบุความไม่ปลอดภัย และความไม่เรียบร้อยในห้องโดยสาร ส่วนเตรียมอาหาร และห้องน้ำ 20101.02.02
20101.02 ตรวจความปลอดภัย นิรภัย และความเรียบร้อยทั่วไปในห้องโดยสารในส่วนเตรียมอาหาร ห้องน้ำ และห้องพักของพนักงานต้อนรับ 3) รักษาความสะอาดความเรียบร้อยของห้องโดยสาร ส่วนเตรียมอาหาร และห้องน้ำ 20101.02.03
20101.02 ตรวจความปลอดภัย นิรภัย และความเรียบร้อยทั่วไปในห้องโดยสารในส่วนเตรียมอาหาร ห้องน้ำ และห้องพักของพนักงานต้อนรับ 4) ดูแลไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาในห้องโดยสาร หลังจากเตรียมความพร้อมเรียบร้อย 20101.02.04
20101.02 ตรวจความปลอดภัย นิรภัย และความเรียบร้อยทั่วไปในห้องโดยสารในส่วนเตรียมอาหาร ห้องน้ำ และห้องพักของพนักงานต้อนรับ 5) สื่อสารกับหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและ/หรือ นักบิน เพื่อแจ้งให้ทราบถึงความไม่ปลอดภัย ความไม่เรียบร้อยที่พบและดำเนินการขั้นตอนความปลอดภัยของสายการบิน 20101.02.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ