คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขานักบิน อาชีพนักบิน ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขานักบิน อาชีพนักบิน ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาชีพ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก การพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการบริหารระดับกลางมีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงานมีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการในการทำงาน การผลิตหรือการบริการ การปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับ 4 หรือสูงกว่า (ICAO Level 4)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกมีศักยภาพเครื่องบินเฉพาะแบบ (TYPE RATING) 2. ถือใบสำคัญแพทย์ระดับ 1 MEDICAL CLASS Certificate) มีใบรับรองผ่านการตรวจสอบประจำปี 4. มี Crew Certificate ซึ่งออกโดยกรมการบินพลเรือน 5. มีใบรับรองครูฝึกอบรมผู้ประจำหน้าที่ภาควิชาการ (เครื่องบินเฉพาะแบบ (TYPE RATING)) 6. มีใบรับรองครูฝึกเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator Instructor) 7. มีใบรับรองครูฝึกผู้ประจำหน้าที่ในอากาศ (Flight Instructor) คุณสมบัติ 1. ผ่านหลักสูตรเครื่องบินเฉพาะแบบ (Initial or Conversion Type Rating Training) 2. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติต่างๆของสนามบินแต่ละแห่ง มีการฝึกอบรมผู้ประจำหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.)และประกาศกรมการบินพลเรือน 4. มีความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการบินพลเรือน (กบร.) และประกาศกรมการบินพลเรือน 5. ผ่านหลักสูตรการฝึกปฏิบัติในเครื่องฝึกบินจำลอง cat II/III และการฝึกทบทวนประจำปี (simulator) 6. มีความรู้เกี่ยวกับกฏ/ข้อกำหนดของ ICAO ตาม ICAO Annex 7. ศักยภาษาอังกฤษระดับ 4 (ICAO English Level 4) 8. ผ่านหลักสูตรครูพื้นฐาน (Instructor Training Program) 9. ผ่านหลักสูตรครูฝึกอบรมกับเครื่องฝึกบินจำลอง (simulator instructor) 10. ผ่านหลักสูตรครูฝึกปฏิบัติในเครื่องบิน (Flight instructor)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-PLT-5-001ZA บริหารจัดการการปฏิบัติงานก่อนและหลังเที่ยวบิน
AVT-PLT-5-002ZA ควบคุมเครื่องบินในภาวะปกติ
AVT-PLT-5-003ZA ยกเลิกการนำเครื่องบินขึ้นขณะวิ่งขึ้นสู่อากาศ
AVT-PLT-5-004ZA บริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ
AVT-PLT-5-005ZA บริหารจัดการเชื้อเพลิง
AVT-PLT-5-006ZA นำร่องเครื่องบิน
AVT-PLT-5-007ZA บินท่าทางการบินที่ไม่ปกติ
AVT-PLT-5-008ZA นำเครื่องบินวิ่งขึ้นในกรณีทัศนวิสัยต่ำ
AVT-PLT-5-009ZA นำเครื่องบินลงจอดในกรณีทัศนวิสัยต่ำ (CAT II/III)
AVT-PLT-5-010ZA ฝึกอบรมนักบินที่มีใบอนุญาตภาคพื้นดิน
AVT-PLT-5-011ZA ฝึกอบรมนักบินที่มีใบอนุญาตภาคอากาศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ