คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขานักบิน อาชีพนักบิน ชั้น 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขานักบิน อาชีพนักบิน ชั้น 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความรู้ระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทางวิชาชีพและวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะ การบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในวิชาชีพ และการบริหารจัดการในระดับค่อนข้างสูงมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับ 4 หรือสูงกว่า (ICAO Level 4)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก มีศักยเครื่องบินเฉพาะแบบ (TYPE RATING) 2. ถือใบสำคัญแพทย์ระดับ 1 MEDICAL CLASS Certificate) มีใบรับรองผ่านการตรวจสอบประจำปี 4. มี Crew Certificate ซึ่งออกโดยกรมการบินพลเรือน 5. มีใบรับรองครูฝึกอบรมผู้ประจำหน้าที่ภาควิชาการ (เครื่องบินเฉพาะแบบ (TYPE RATING)) 6. มีใบรับรองครูฝึกเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator Instructor) 7. มีใบรับรองครูฝึกผู้ประจำหน้าที่ในอากาศ (Flight Instructor) 8. มีใบรับรองผู้ตรวจสอบนักบินในเครื่องฝึกบินจำลองและ/หรืออากาศยาน (Proficiency Check Pilot Simulator and/or Aircraft) คุณสมบัติ 1. ผ่านหลักสูตรเครื่องบินเฉพาะแบบ (Initial or Conversion Type Rating Training) 2. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติต่างๆของสนามบินแต่ละแห่ง มีการฝึกอบรมผู้ประจำหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.)และประกาศกรมการบินพลเรือน 4. มีความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการบินพลเรือน (กบร.) และประกาศกรมการบินพลเรือน 5. ผ่านหลักสูตรการฝึกปฏิบัติในเครื่องฝึกบินจำลอง cat II/III และการฝึกทบทวนประจำปี (simulator) 6. มีความรู้เกี่ยวกับกฏ/ข้อกำหนดของ ICAO ตาม ICAO Annex 7. ศักยภาษาอังกฤษระดับ 4 (ICAO English Level 4) 8. ผ่านหลักสูตรครูพื้นฐาน (Instructor Training Program) 9. ผ่านหลักสูตรครูฝึกอบรมกับเครื่องฝึกบินจำลอง (simulator instructor) 10. ผ่านหลักสูตรครูฝึกปฏิบัติในเครื่องบิน (Flight instructor) 11. ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจสอบผู้ประจำหน้าที่ในเครื่องฝึกบินจำลองและ/หรืออากาศยาน (Proficiency Check Pilot Simulator and/or Aircraft) 12. ผ่านการตรวจสอบจากกรมการบินพลเรือนในการเป็นผู้ตรวจสอบผู้ประจำหน้าที่ในเครื่องฝึกบินจำลองและ/หรืออากาศยาน (Proficiency Check Pilot Simulator and/or Aircraft) 1 มีการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ตรวจสอบผู้ประจำหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการบินพลเรือน (กบร.) และประกาศกรมการบินพลเรือนที่กำหนด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
นักบินที่หนึ่งผู้ควบคุมอากาศยานที่ทำการบินเครื่องบินพาณิชย์และปฏิบัติหน้าที่ครูการบินสำหรับเครื่องบินและเป็นผู้ตรวจสอบความสามารถนักบินประจำปีในเครื่องฝึกบินจำลองและ/หรืออากาศยาน ในกรณีที่เกษียณอายุและสามารถสอนเฉพาะในเครื่องฝึกบินจำลองให้ดูศักยที่เคยได้รับการบันทึกในใบอนุญาตว่าเคยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินที่หนึ่งผู้ควบคุมอากาศยาน (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-PLT-6-001ZA บริหารจัดการการปฏิบัติงานก่อนและหลังเที่ยวบิน
AVT-PLT-6-002ZA ควบคุมเครื่องบินในภาวะปกติ
AVT-PLT-6-003ZA ยกเลิกการนำเครื่องบินขึ้นขณะวิ่งขึ้นสู่อากาศ
AVT-PLT-6-004ZA บริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ
AVT-PLT-6-005ZA บริหารจัดการเชื้อเพลิง
AVT-PLT-6-006ZA นำร่องเครื่องบิน
AVT-PLT-6-007ZA บินท่าทางการบินที่ไม่ปกติ
AVT-PLT-6-008ZA นำเครื่องบินวิ่งขึ้นในกรณีทัศนวิสัยต่ำ
AVT-PLT-6-009ZA นำเครื่องบินลงจอดในกรณีทัศนวิสัยต่ำ (CAT II/III)
AVT-PLT-6-010ZA ฝึกอบรมนักบินที่มีใบอนุญาตภาคพื้นดิน
AVT-PLT-6-011ZA ฝึกอบรมนักบินที่มีใบอนุญาตภาคอากาศ
AVT-PLT-6-012ZA ตรวจสอบนักบินในเครื่องฝึกบินจำลอง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ