คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขานักบิน อาชีพนักบิน ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขานักบิน อาชีพนักบิน ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางความคิด และปฏิบัติที่หลากหลาย หาข้อสรุป และตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง นำการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการพัฒนา และริเริ่มสิ่งใหม่ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงาน และประเมินผล นำความรู้ความเข้าใจในวิชาการและวิชาชีพ ความปลอดภัย ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับ 4 หรือสูงกว่า (ICAO Level 4) ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกมีศักยภาพเครื่องบินเฉพาะแบบ (TYPE RATING) 2. ถือใบสำคัญแพทย์ระดับ 1 MEDICAL CLASS Certificate) มีใบรับรองผ่านการตรวจสอบประจำปี 4. มี Crew Certificate ซึ่งออกโดยกรมการบินพลเรือน คุณสมบัติ 1. ผ่านหลักสูตรเครื่องบินเฉพาะแบบ (Initial or Conversion Type Rating Training) 2. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติต่างๆของสนามบินแต่ละแห่ง มีการฝึกอบรมผู้ประจำหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.)และประกาศกรมการบินพลเรือน 4. มีความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการบินพลเรือน (กบร.) และประกาศกรมการบินพลเรือน 5. ผ่านหลักสูตรการฝึกปฏิบัติในเครื่องฝึกบินจำลอง cat II/III และการฝึกทบทวนประจำปี (simulator) 6. มีความรู้เกี่ยวกับกฏ/ข้อกำหนดของ ICAO ตาม ICAO Annex 7. ศักยภาษาอังกฤษระดับ 4 (ICAO English Level 4)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-PLT-4-001ZA บริหารจัดการการปฏิบัติงานก่อนและหลังเที่ยวบิน
AVT-PLT-4-002ZA ควบคุมเครื่องบินในภาวะปกติ
AVT-PLT-4-003ZA ยกเลิกการนำเครื่องบินขึ้นขณะวิ่งขึ้นสู่อากาศ
AVT-PLT-4-004ZA บริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ
AVT-PLT-4-005ZA บริหารจัดการเชื้อเพลิง
AVT-PLT-4-006ZA นำร่องเครื่องบิน
AVT-PLT-4-007ZA บินท่าทางการบินที่ไม่ปกติ
AVT-PLT-4-008ZA นำเครื่องบินวิ่งขึ้นในกรณีทัศนวิสัยต่ำ
AVT-PLT-4-009ZA นำเครื่องบินลงจอดในกรณีทัศนวิสัยต่ำ (CAT II/III)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ