คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขานักบิน อาชีพนักบิน ชั้น 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขานักบิน อาชีพนักบิน ชั้น 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะที่เป็นเลิศในการพัฒนา การบริหารจัดการระบบและนวัตกรรมการทำงาน และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสังเคราะห์ ประเมินเพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของนักบินในองค์กร กำหนดทิศทางอนาคต เปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ่ประเทศและนานาชาติ มีองค์ความรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อน ความรู้ที่เป็นแนวหน้าของอาชีพ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ซับซ้อนขององค์ความรู้ในอาชีพอื่นๆมีความรู้ลึกซึ้งและทันสมัยในสาขาอาชีพของตนเองและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ความรู้ทางการวิจัย และวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเข้มข้น คิดค้นกระบวนการการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาการจัดการบริหารองค์กร
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกมีศักยเครื่องบินเฉพาะแบบ (TYPE RATING) 2. ถือใบสำคัญแพทย์ระดับ 1 MEDICAL CLASS Certificate) มีใบรับรองผ่านการตรวจสอบประจำปี 4. มี Crew Certificate ซึ่งออกโดยกรมการบินพลเรือน 5. มีใบรับรองครูฝึกอบรมผู้ประจำหน้าที่ภาควิชาการ (เครื่องบินเฉพาะแบบ (TYPE RATING)) 6. มีใบรับรองครูฝึกเครื่องฝึกบินจำลอง (Simulator Instructor) 7. มีใบรับรองครูฝึกผู้ประจำหน้าที่ในอากาศ (Flight Instructor) 8. มีใบรับรองผู้ตรวจสอบนักบินในเครื่องฝึกบินจำลองและ/หรืออากาศยาน (Proficiency Check Pilot Simulator and/or Aircraft) 9. มีใบรับรองผู้ทดสอบผู้ประจำหน้าที่ในเครื่องฝึกบินจำลองและ/หรืออากาศยาน (Proficiency Check Pilot Simulator and/or Aircraft) คุณสมบัติ 1. ผ่านหลักสูตรเครื่องบินเฉพาะแบบ (Initial or Conversion Type Rating Training) 2. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติต่างๆของสนามบินแต่ละแห่ง มีการฝึกอบรมผู้ประจำหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.)และประกาศกรมการบินพลเรือน 4. มีความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการบินพลเรือน (กบร.) และประกาศกรมการบินพลเรือน 5. ผ่านหลักสูตรการฝึกปฏิบัติในเครื่องฝึกบินจำลอง cat II/III และการฝึกทบทวนประจำปี (simulator) 6. มีความรู้เกี่ยวกับกฏ/ข้อกำหนดของ ICAO ตาม ICAO Annex 7. มีศักยภาษาอังกฤษระดับ 4 (ICAO English Level 4) 8. ผ่านหลักสูตรครูพื้นฐาน (Instructor Training Program) 9. หลักสูตรครูฝึกปฏิบัติในเครื่องฝึกบินจำลอง (simulator instructor) 10. หลักสูตรครูฝึกปฏิบัติในเครื่องบิน (Flight instructor) 11. ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจสอบผู้ประจำหน้าที่ในเครื่องฝึกบินจำลองและ/หรืออากาศยาน (Proficiency Check Pilot Simulator and/or Aircraft) 12. ผ่านการตรวจสอบจากกรมการบินพลเรือนในการเป็นผู้ตรวจสอบผู้ประจำหน้าที่ในเครื่องฝึกบินจำลองและ/หรืออากาศยาน (Proficiency Check Pilot Simulator and/or Aircraft) 1 มีการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ตรวจสอบผู้ประจำหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการบินพลเรือน (กบร.) และประกาศกรมการบินพลเรือนที่กำหนด 14. ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้ทดสอบผู้ประจำหน้าที่กรมการบินพลเรือนในเรื่องกฏระเบียบของเจ้าหน้าที่กรมในการเป็นผู้ทดสอบผู้ประจำหน้าที่(Designated) 15. ผ่านการตรวจสอบของกรมการบินพลเรือนในเรื่องกฏระเบียบของเจ้าหน้าที่กรมในการเป็นผู้ทดสอบผู้ประจำหน้าที่(Designated) 16. มีการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ทดสอบผู้ประจำหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการบินพลเรือน (กบร.)และประกาศกรมการบินพลเรือนที่กำหนด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพสาขานักบินอาชีพนักบินชั้น 6
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-PLT-7-001ZA บริหารจัดการการปฏิบัติงานก่อนและหลังเที่ยวบิน
AVT-PLT-7-002ZA ควบคุมเครื่องบินในภาวะปกติ
AVT-PLT-7-003ZA ยกเลิกการนำเครื่องบินขึ้นขณะวิ่งขึ้นสู่อากาศ
AVT-PLT-7-004ZA บริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ
AVT-PLT-7-005ZA บริหารจัดการเชื้อเพลิง
AVT-PLT-7-006ZA นำร่องเครื่องบิน
AVT-PLT-7-007ZA บินท่าทางการบินที่ไม่ปกติ
AVT-PLT-7-008ZA นำเครื่องบินวิ่งขึ้นในกรณีทัศนวิสัยต่ำ
AVT-PLT-7-009ZA นำเครื่องบินลงจอดในกรณีทัศนวิสัยต่ำ (CAT II/III)
AVT-PLT-7-010ZA ฝึกอบรมนักบินที่มีใบอนุญาตภาคพื้นดิน
AVT-PLT-7-011ZA ฝึกอบรมนักบินที่มีใบอนุญาตภาคอากาศ
AVT-PLT-7-012ZA ตรวจสอบนักบินในเครื่องฝึกบินจำลอง
AVT-PLT-7-013ZA ตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประจำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ