คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขานักบิน อาชีพนักบิน ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขานักบิน อาชีพนักบิน ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับ 4 หรือสูงกว่า (ICAO Level 4) ในการประกอบอาชีพมีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงานมีทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความปลอดภัย การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี มีศักยการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน ศักยการบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ ศักยเครื่องบินเฉพาะแบบ (TYPE RATING) หรือ ถือใบอนุญาตนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน (MPL) 2. ถือใบสำคัญแพทย์ระดับ 1 MEDICAL CLASS Certificate) มีใบรับรองผ่านการตรวจสอบประจำปี 4. มี Crew Certificate ซึ่งออกโดยกรมการบินพลเรือน คุณสมบัติ 1. ผ่านหลักสูตรเครื่องบินเฉพาะแบบ (Initial or Conversion Type Rating Training) 2. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติต่างๆของสนามบินแต่ละแห่ง มีการฝึกอบรมผู้ประจำหน้าที่ตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.)และประกาศกรมการบินพลเรือน 4. มีความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการบินพลเรือน (กบร.) และประกาศกรมการบินพลเรือน 5. ผ่านหลักสูตรการฝึกปฏิบัติในเครื่องฝึกบินจำลอง cat II/III และการฝึกทบทวนประจำปี (simulator) 6. มีความรู้เกี่ยวกับกฏ/ข้อกำหนดของ ICAO ตาม ICAO Annex 7. ศักยภาษาอังกฤษระดับ 4 (ICAO English Level 4)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ไม่มี
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-PLT-3-001ZA บริหารจัดการการปฏิบัติงานก่อนและหลังเที่ยวบิน
AVT-PLT-3-002ZA ควบคุมเครื่องบินในภาวะปกติ
AVT-PLT-3-003ZA ยกเลิกการนำเครื่องบินขึ้นขณะวิ่งขึ้นสู่อากาศ
AVT-PLT-3-004ZA บริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติ
AVT-PLT-3-005ZA บริหารจัดการเชื้อเพลิง
AVT-PLT-3-006ZA นำร่องเครื่องบิน
AVT-PLT-3-007ZA บินท่าทางการบินที่ไม่ปกติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ