หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

นำเครื่องบินลงจอดในกรณีทัศนวิสัยต่ำ (CAT II/III)

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-PLT-5-009ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ นำเครื่องบินลงจอดในกรณีทัศนวิสัยต่ำ (CAT II/III)

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10109.01 นำเครื่องบินลงสู่สนามตามขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสม 1 ตรวจสอบทัศนวิสัยและกระแสลม 10109.01.01
10109.01 นำเครื่องบินลงสู่สนามตามขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสม 2 ตรวจสอบระบบการร่อนลงอัตโนมัติ(ถ้าใช้ในการลงสนาม) 10109.01.02
10109.01 นำเครื่องบินลงสู่สนามตามขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมาะสม 3 ตรวจสอบการทำงานของระบบร่อนลงอัตโนมัติ 10109.01.03
10109.02 ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อลงสนามไม่สำเร็จ 1 รักษาเส้นทางบินตามขั้นตอนการบินเมื่อไม่สามารถลงสนามที่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า 10109.02.01
10109.02 ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อลงสนามไม่สำเร็จ 2 ปฏิบัติตามรายการตรวจสอบหลังยกเลิกการลงสนาม 10109.02.02
10109.02 ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อลงสนามไม่สำเร็จ 3 รักษาความเร็วที่ปลอดภัย 10109.02.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ