หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมเครื่องบินในภาวะปกติ

สาขาวิชาชีพการบิน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ AVT-PLT-5-002ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมเครื่องบินในภาวะปกติ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10102.01 ใช้วิทยุในการติดต่อสื่อสารเพื่อปฏิบัติงาน 1 ใช้คำศัพท์และวลีมาตรฐานในการติดต่อสื่อสาร(PHRASEOLOGY) 10102.01.01
10102.01 ใช้วิทยุในการติดต่อสื่อสารเพื่อปฏิบัติงาน 2 ใช้วิทยุติดต่อสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 10102.01.02
10102.02 ทำการติดเครื่องยนต์และดับเครื่องยนต์ 1 เฝ้าระวังให้การติดและดับเครื่องยนต์อยู่ภายในข้อกำหนดตามคู่มือ 10102.02.01
10102.02 ทำการติดเครื่องยนต์และดับเครื่องยนต์ 2 ทำการติดและดับเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือในสถานการณ์ปกติ 10102.02.02
10102.02 ทำการติดเครื่องยนต์และดับเครื่องยนต์ 3 ทำการแก้ไขในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องได้ 10102.02.03
10102.02 ทำการติดเครื่องยนต์และดับเครื่องยนต์ 4 ปฏิบัติตามรายการตรวจสอบหลังติดเครื่องยนต์ 10102.02.04
10102.03 ควบคุมเครื่องบินไปตามทางขับ 1ขับเคลื่อนเครื่องบินตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมภาคพื้น 10102.03.01
10102.03 ควบคุมเครื่องบินไปตามทางขับ 2แก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่เกิดความไม่ปลอดภัยในการขับเคลื่อน 10102.03.02
10102.03 ควบคุมเครื่องบินไปตามทางขับ 3ปฏิบัติตามรายการตรวจสอบขณะขับเคลื่อนบนทางขับก่อนการวิ่งขึ้น 10102.03.03
10102.04 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการวิ่งขึ้น 1 นำเครื่องเข้าสู่ตำแหน่งวิ่งขึ้น 10102.04.01
10102.04 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการวิ่งขึ้น 2 ตรวจความพร้อมของเครื่องยนต์ก่อนทำการวิ่งขึ้น 10102.04.02
10102.04 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการวิ่งขึ้น 3 ตั้งค่าระบบของเครื่องบินเพื่อการวิ่งขึ้นตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ 10102.04.03
10102.04 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติก่อนการวิ่งขึ้น 4 ปฏิบัติตามรายการตรวจสอบเพื่อการวิ่งขึ้น 10102.04.04
10102.05 บังคับเครื่องบินวิ่งขึ้นจากสนามบิน 1 ควบคุมทิศทางของเครื่องบินบนทางวิ่ง 10102.05.01
10102.05 บังคับเครื่องบินวิ่งขึ้นจากสนามบิน 2 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์ขณะทำการวิ่งขึ้น 10102.05.02
10102.05 บังคับเครื่องบินวิ่งขึ้นจากสนามบิน 3 นำเครื่องบินขึ้นสู่อากาศ 10102.05.03
10102.06 ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติหลังการวิ่งขึ้น 1 ปฏิบัติตามรายการตรวจสอบหลังการวิ่งขึ้น 10102.06.01
10102.06 ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติหลังการวิ่งขึ้น 2 เก็บฐานล้อเข้าสู่ลำตัวเครื่องบิน 10102.06.02
10102.06 ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติหลังการวิ่งขึ้น 3 เก็บเครื่องเพิ่มแรงยก 10102.06.03
10102.07 บังคับเครื่องบินไต่หาความสูง 1 ไต่หาความสูงตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ 10102.07.01
10102.07 บังคับเครื่องบินไต่หาความสูง 2 หลบหลีกสภาพอากาศที่เป็นอันตรายขณะไต่ 10102.07.02
10102.07 บังคับเครื่องบินไต่หาความสูง 3 เฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงการเฉี่ยวชนของเครื่องบินในขณะไต่ 10102.07.03
10102.08 บังคับเครื่องบินตามความสูงที่กำหนด 1 รักษาระยะสูงตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ 10102.08.01
10102.08 บังคับเครื่องบินตามความสูงที่กำหนด 2 หลบหลีกสภาพอากาศที่เป็นอันตราย 10102.08.02
10102.08 บังคับเครื่องบินตามความสูงที่กำหนด 3 เฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงการเฉี่ยวชน 10102.08.03
10102.09 ลดระยะสูงของเครื่องบิน 1 ลดระยะสูงตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ 10102.09.01
10102.09 ลดระยะสูงของเครื่องบิน 2 หลบหลีกสภาพอากาศที่เป็นอันตราย 10102.09.02
10102.09 ลดระยะสูงของเครื่องบิน 3 เฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงการเฉี่ยวชน 10102.09.03
10102.10 บังคับเลี้ยว 1 รักษามุมเอียงปีกขณะเลี้ยว 10102.10.01
10102.10 บังคับเลี้ยว 2 รักษาความสูงขณะเลี้ยว 10102.10.02
10102.10 บังคับเลี้ยว 3 คืนปีกตรงตามทิศทางที่กำหนด 10102.10.03
10102.11 บังคับเครื่องบินเข้าสู่สนามตามแบบแผนและวงจรการร่อนลง 1 ปฏิบัติตามแบบแผนการเข้าสู่วงจรการร่อนลงโดยเคริองวัดประกอบการบิน 10102.11.01
10102.11 บังคับเครื่องบินเข้าสู่สนามตามแบบแผนและวงจรการร่อนลง 2 รักษาความเร็วของเครื่องบินให้เหมาะสม 10102.11.02
10102.11 บังคับเครื่องบินเข้าสู่สนามตามแบบแผนและวงจรการร่อนลง 3 เลือกเครื่องเพิ่มแรงยก และกางฐานล้ออย่างเหมาะสม 10102.11.03
10102.12 ปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้วงอากาศ 1 รักษาความเร็วของเครื่องบินตามที่กำหนดในห้วงอากาศ 10102.12.01
10102.13 นำเครื่องบินลงสู่สนาม 1 ร่อนผ่านหัวทางวิ่งด้วยความสูงที่เหมาะสม 10102.13.01
10102.13 นำเครื่องบินลงสู่สนาม 2 นำเครื่องบินแตะพื้นทางวิ่งในบริเวณที่กำหนด 10102.13.02
10102.13 นำเครื่องบินลงสู่สนาม 3 รักษาทิศทางของเครื่องบินให้วิ่งไปตามเส้นกึ่งกลางทางวิ่ง 10102.13.03
10102.13 นำเครื่องบินลงสู่สนาม 4 ลดความเร็วของเครื่องบินลงสู่ความเร็วที่เหมาะสม 10102.13.04
10102.14 ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อลงสนามไม่สำเร็จ 1 รักษาเส้นทางบินตามขั้นตอนการบินเมื่อไม่สามารถลงสนามที่ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า 10102.14.01
10102.14 ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อลงสนามไม่สำเร็จ 2 ปฏิบัติตามขั้นตอนและรายการตรวจสอบหลังยกเลิกการลงสนาม 10102.14.02
10102.14 ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อลงสนามไม่สำเร็จ 3 รักษาความเร็วที่ปลอดภัย 10102.14.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ