คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพนักเดินเรือยอร์ช ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพนักเดินเรือยอร์ช ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะในการควบคุม บังคับและขับเรือยอร์ชที่วิ่งนอกชายฝั่ง (Offshore)  โดยการใช้เครื่องถือท้ายและหางเสือบังคับทิศทางการเดินเรือ เครื่องมือวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือและควบคุมการใช้เครื่องยนต์รวมถึงอุปกรณ์การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ภายในห้องควบคุมเรือ (Wheelhouse) การหลบหลีกเรือตามกฎการเดินเรือ มีทักษะของการเป็นชาวเรือ (Seaman Ship) การบังคับและปฏิบัติการเดินเรือโดยใช้ใบในการแล่นเรือ ควบคุมการทรงตัวของเรือ (Stability and Trim) การตรวจประเมินสภาพตัวเรือและเครื่องยนต์เรือเบื้องต้น วิเคราะห์และประเมินข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ (Meteorological and Oceanographic) และมีความเป็นผู้นำในการตัดสินใจในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของเรือและผู้โดยสาร รวมถึงกำกับดูแลการให้บริการ และงานจัดเลี้ยงบนเรือให้บรรลุงานตามแผนการเดินเรือที่ได้กำหนดไว้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเดินเรือยอร์ช (Yacht Master) ระดับ 4 และทำงานอยู่ในอาชีพดังกล่าวหลังจากผ่าน ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.2 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานบนเรือยอร์ชไม่น้อยกว่า 1.5 ปี

2.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานบนเรือยอร์ชไม่น้อยกว่า 2.5 ปี

2.4 ผู้ที่ผ่านหลักสูตรการเดินเรือยอร์ชนอกชายฝั่ง (Offshore) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าขึ้นไป จากสถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีหลักฐานที่แสดงว่ามีประสบการณ์ในการเดินเรือยอร์ชที่วิ่งนอกชายฝั่ง (Offshore) หรือเรือประเภทอื่นๆ ที่เทียบเคียงได้ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเดินเรือยอร์ช นักเดินเรือประมง นักเดินเรือประเภทต่างๆ และผู้ขับเรือยนต์เร็ว

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-GRWK-115A ควบคุม บังคับและขับเรือยอร์ช โดยใช้เครื่องยนต์
MRT-FSXC-116A ปฏิบัติการหลบหลีกเรือตามกฎการเดินเรือ
MRT-EFVU-117A เดินเรือ และตรวจสอบตำบลที่เรือ (Ship’s Position) ตามหลักสากล
MRT-NAIJ-118A ปฏิบัติการชาวเรือ (Seaman Ship) ในการเดินเรือยอร์ช
MRT-XALO-119A ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยและการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล (Search and Rescue)
MRT-RACT-120A ประเมินข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์เพื่อการเดินเรือ
MRT-EBAV-121A ใช้เครื่องมือสื่อสารและสัญญาณขอความช่วยเหลือ (Distress Signal)
MRT-CZNU-122A บำรุงรักษาตัวเรือและเครื่องยนต์เรือยอร์ชในเบื้องต้น
MRT-BSMG-123A ปฏิบัติการเดินเรือด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องควบคุมเรือ (Wheelhouse)
MRT-BGZW-124A ควบคุมการทรงตัวของเรือและทริมเรือ (Stability and Trim)
MRT-JUBC-125A ควบคุมและบังคับทิศทางเรือยอร์ชโดยใช้ใบ (Yacht Sails) ในการแล่นเรือ
MRT-LONN-126A กำกับดูแลงานบริการ และจัดเลี้ยงบนเรือ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ