คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพนักเดินเรือยอร์ช ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเดินเรือ สาขาเดินเรือยอร์ช อาชีพนักเดินเรือยอร์ช ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะในการควบคุม บังคับและขับเรือยอร์ชที่วิ่งใกล้ชายฝั่ง (Coastal)  โดยการใช้เครื่องถือท้ายและหางเสือบังคับทิศทางการเดินเรือ เครื่องมือวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือและควบคุมการใช้เครื่องยนต์รวมถึงอุปกรณ์การเดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ ภายในห้องควบคุมเรือ (Wheelhouse) การหลบหลีกเรือตามกฎการเดินเรือ มีทักษะของการเป็นชาวเรือ (Seaman Ship) การตรวจประเมินสภาพตัวเรือและเครื่องยนต์เรือเบื้องต้น สามารถประเมินข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ (Meteorological and Oceanographic) รวมถึงการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของเรือและผู้โดยสารได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ขับเรือยนต์เร็ว ระดับ 4 และปฏิบัติงานอยู่ในอาชีพดังกล่าวหลังจากผ่านระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.2 ผู้ถือประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือชั้นสูงกว่าขึ้นไป ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่าและมีหลักฐานที่แสดงว่าเคยปฏิบัติงานบนเรือที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานบนเรือยนต์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

2.4 ผู้ที่มีหนังสือคนประจำเรือ (Seaman Book) ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่าหรือใบรับรองการทำงานจากเจ้าของเรือที่แสดงว่ามีประสบการณ์ในการทำงานบนเรือที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2.5 ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการเดินเรือยอร์ชชายฝั่ง (Coastal) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าขึ้นไป จากสถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีหลักฐานที่แสดงว่ามีประสบการณ์ในการเดินเรือยอร์ชที่วิ่งชายฝั่ง (Coastal) หรือเรือประเภทอื่นๆ ที่เทียบเคียงได้ ไม่น้อยกว่า 2 เดือน

2.6 ผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรคนประจำเรือระดับสนับสนุน (Support Level) หรือสูงกว่าขึ้นไป จากสถานศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีหลักฐานการฝึกปฏิบัติงานบนเรือที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 เดือน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักเดินเรือยอร์ช นักเดินเรือประมง นักเดินเรือประเภทต่างๆ และผู้ขับเรือยนต์เร็ว

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MRT-GRWK-115A ควบคุม บังคับและขับเรือยอร์ช โดยใช้เครื่องยนต์
MRT-FSXC-116A ปฏิบัติการหลบหลีกเรือตามกฎการเดินเรือ
MRT-EFVU-117A เดินเรือ และตรวจสอบตำบลที่เรือ (Ship’s Position) ตามหลักสากล
MRT-NAIJ-118A ปฏิบัติการชาวเรือ (Seaman Ship) ในการเดินเรือยอร์ช
MRT-XALO-119A ปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยและการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล (Search and Rescue)
MRT-RACT-120A ประเมินข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์เพื่อการเดินเรือ
MRT-EBAV-121A ใช้เครื่องมือสื่อสารและสัญญาณขอความช่วยเหลือ (Distress Signal)
MRT-CZNU-122A บำรุงรักษาตัวเรือและเครื่องยนต์เรือยอร์ชในเบื้องต้น
MRT-BSMG-123A ปฏิบัติการเดินเรือด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องควบคุมเรือ (Wheelhouse)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ