คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย  ระดับ 5 เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิค สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ สามารถถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้ สามารถตัดสินใจและจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่ซับซ้อน ประเมินผลและพัฒนาการปฏิบัติงาน มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดไทย รวมถึงการต้อนรับและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการวัดและประเมินผล สามารถประยุกต์การเรียนการสอนได้เหมาะสมกับผู้รับการฝึกอบรม และใช้เทคนิคการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความรับผิดชอบในงานถ่ายทอดองค์ความรู้  ประเมินผลการปฏิบัติงานและมอบงานได้ มีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงเป็นผู้ให้การอบรมการบริการนวดไทยได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย ระดับ 5 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกสอนการบริการนวดไทย มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำการฝึกสอนฝึกอบรมการบริการนวดไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-RMQO-202B ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยตามหลักความปลอดภัยและสุขอนามัย
HDS-LLIP-194B อบรมการให้บริการนวดไทย
HDS-JWAB-195B อบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย
HDS-XNXX-196B ประเมินผลการอบรมงานด้านการให้บริการนวดไทย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ
CB-0390-A : สมาคมวิชาชีพสปา (ประเทศไทย)

ยินดีต้อนรับ