หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อบรมการให้บริการนวดไทย

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-LLIP-194B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อบรมการให้บริการนวดไทย

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย  6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีสมรรถนะทางเทคนิค สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ ถ่ายทอดสอนงานและอบรมการให้บริการนวดไทย โดยจะสามารถกำหนดแนวทางและหัวข้อการอบรมให้บริการนวดไทย จัดเตรียมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์และเอกสารสำหรับการอบรม ดำเนินการอบรมการให้บริการนวดไทย รวมทั้งสามารถจัดการแก้ไขปัญหาทั่วไปของการอบรม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาการนวดไทย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1020101

กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมการให้บริการนวดไทย

1. กำหนดแนวทางการอบรมให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการนวดไทย

1020101.01 153010
1020101

กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมการให้บริการนวดไทย

2. กำหนดหัวข้อการอบรมให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการนวดไทย

1020101.02 153011
1020102

จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมการให้บริการนวดไทย

1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอบรมนวดไทยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อผู้เข้ารับการอบรมครบถ้วน

1020102.01 153012
1020102

จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมการให้บริการนวดไทย

2. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการอบรมนวดไทยได้อย่างชัดเจนถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อผู้เข้ารับการอบรมครบถ้วน

1020102.02 153013
1020103

ดำเนินการอบรมการนวดไทย

1. อบรมการใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการการนวดไทย

1020103.01 153008
1020103

ดำเนินการอบรมการนวดไทย

2. อบรมการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการการนวดไทย

1020103.02 153009

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการนวดไทย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะในการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

2.    ทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

3.    ทักษะด้านการอบรม การสื่อความ การนำเสนอ หรือดำเนินการฝึกอบรม ด้วยเทคนิคฝึกอบรม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ในการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

2. ความรู้ในการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

3. ความรู้ในการจัดทำหลักสูตรหรือแนวทางการจัดการอบรม

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )

    1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)

    2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม

    2. เอกสารประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน

    3. เอกสารประเมินผลการสัมภาษณ์

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 (ง) วิธีการประเมิน    

ประเมินความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ 

ประเมินทักษะโดยใช้การสังเกตการปฏิบัติงานและการสัมภาษณ์ 

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมการให้บริการนวดไทย จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมการให้บริการนวดไทย และดำเนินการอบรมการนวดไทยได้ครอบคลุมทุกส่วน โดยสามารถอบรมการนวดไทยและการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการนวดไทยและหลักความปลอดภัย และกำหนดแนวทางหรือวิธีการอบรมให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการนวดไทย ไม่น้อยกว่า 2 วิธี(ก)    คำแนะนำ 

1.  การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมการให้บริการนวดไทย ต้องกำหนดแนวทางและหัวข้อของการอบรมที่มีความชัดเจนและสอดคล้องทั้งวัตถุประสงค์ หลักสูตร แนวทางการจัดการอบรม งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย และผลลัพธ์ที่ต้องการจากการจัดอบรม รวมทั้งจัดตารางการอบรมหรือกำหนดการอบรมโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ หัวข้อการอบรมที่ชัดเจน โดยกำหนดแนวทางหรือวิธีการอบรมให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการนวดไทย ไม่น้อยกว่า 2 วิธี

2.  การจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมการให้บริการนวดไทย ต้องสามารถจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสารสำหรับการอบรมนวดไทยได้อย่างชัดเจน ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม

3.  การดำเนินการอบรมการนวดไทย ต้องสามารถอบรมการใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดสำหรับการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการการนวดไทย และสามารถอบรมการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการการนวดไทยครอบคลุมทุกส่วน

4.  ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเองเพื่อกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมการให้บริการนวดไทยและจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมการให้บริการนวดไทย ต้องสามารถถ่ายทอดสอนงานและอบรมการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการการนวดไทยครอบคลุมทุกส่วน รวมทั้งสามารถจัดการแก้ไขปัญหาทั่วไปของการอบรม(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

         N/A

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน 

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

3) แบบบันทึกการสัมภาษณ์18.2 เครื่องมือประเมิน 

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

3) แบบบันทึกการสัมภาษณ์    

18.3 เครื่องมือประเมิน 

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

3) แบบบันทึกการสัมภาษณ์    ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

 ยินดีต้อนรับ