คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย  ระดับ 6 เป็นผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยการคิดเชิงกลยุทธ์และใช้ศาสตร์ที่หลากหลาย โดยใช้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบงาน ให้คำปรึกษาในสาขางานที่มีความชำนาญ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดไทย มีทักษะในการประเมินวิเคราะห์และนำความรู้ด้านการนวดไทยมาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ สามารถนำท่านวดมาประยุกต์โดยอาศัยองค์ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของการนวดไทยตามหลักวิชาการ สามารถแก้ไขปัญหาการอบรมการให้บริการนวดไทย มีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงเป็นผู้ให้การอบรมการบริการนวดไทยได้อย่างถูกต้อง 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย ระดับ 6 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกสอนการบริการนวดไทย มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำการฝึกสอนฝึกอบรมการบริการนวดไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-ECTQ-197B อบรมการนวดไทยประยุกต์
HDS-XRPZ-198B อบรมการนวดไทยด้วยเทคนิคหลายวิธี
HDS-RVTM-199B แก้ไขปัญหาการอบรมการให้บริการนวดไทย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ

ยินดีต้อนรับ