คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย ระดับ 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย ระดับ 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย  ระดับ 8 เป็นผู้มีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ที่โดดเด่น นำเสนอแนวความคิดการแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้  มีทักษะขั้นสูงสุดในการทำงานที่ใช้สร้างสรรค์หลักการหรือแนวความคิดใหม่ในวงการอาชีพ มีผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดไทยที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆในการบริการการนวดไทยและมีความรู้ความสามารถในด้านการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวกับการอบรมการบริการนวดไทย มีทักษะด้าน Creative Innovation Massage มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ อย่างน้อย 1ภาษา รวมทั้งมีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย ระดับ 8 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกสอนการบริการนวดไทย มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ที่ทำการฝึกสอนฝึกอบรมการบริการนวดไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-TNMY-200B บริหารจัดการงานฝึกอบรมการบริการนวดไทยของสถานประกอบการ
HDS-FJRV-201B สร้างสรรค์นวัตกรรมในการฝึกอบรมการบริการนวดไทย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ

ยินดีต้อนรับ