คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย อาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย  ระดับ 7 เป็นผู้มีสมรรถนะในการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนา องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมในงานอาชีพและเพื่อการพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการนวดไทยที่หลากหลาย สามารถบริหารจัดการและวางแผนการอบรมได้ตามนโยบายการบริหารของสถานประกอบการ สามารถนำผลการประเมินการทดสอบที่หลากหลายไปประยุกต์และพัฒนาในการบริหารตามนโยบายขององค์กร มีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย ระดับ 7 ต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และมีประสบการณ์ทำงานด้านฝึกสอนการบริการนวดไทย มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ หรือหลักฐานอื่นที่เทียบเท่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำการฝึกสอนฝึกอบรมการบริการนวดไทย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HDS-RVTM-199B แก้ไขปัญหาการอบรมการให้บริการนวดไทย
HDS-TNMY-200B บริหารจัดการงานฝึกอบรมการบริการนวดไทยของสถานประกอบการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0281-A : โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ

ยินดีต้อนรับ