หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยตามหลักความปลอดภัยและสุขอนามัย

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-RMQO-202B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยตามหลักความปลอดภัยและสุขอนามัย

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ให้บริการนวดไทยเพื่อผ่อนคลาย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะเข้าใจสาระสำคัญของการให้บริการนวดไทยตามหลักความปลอดภัยและสุขอนามัย สามารถประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามขั้นตอนที่กำหนด ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน สามารถปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยด้วยความปลอดภัย และถูกหลักสุขอนามัย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาการนวดไทย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
    พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1030101

ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยด้วยความปลอดภัย

1. ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

1030101.01 153175
1030101

ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยด้วยความปลอดภัย

2. ใช้พื้นที่ในสถานที่ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

1030101.02 153176
1030101

ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยด้วยความปลอดภัย

3. ป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

1030101.03 153177
1030102

ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยตามหลักสุขอนามัย

1. รักษาความสะอาดของร่างกายและเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัยในการให้บริการ

1030102.01 153178
1030102

ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยตามหลักสุขอนามัย

2. รักษาความพร้อมของสุขภาพร่างกายในการปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยให้มีความแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัยในการให้บริการ

1030102.02 153179
1030102

ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยตามหลักสุขอนามัย

3. จัดเก็บและทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

1030102.03 153180

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะในการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

2.    ทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

3.    ทักษะในการใช้พื้นที่ในสถานที่ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

4.    ทักษะในการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้ในการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

2.    ความรู้ในการใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

3.    ความรู้ในการใช้พื้นที่ในสถานที่ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

4.    ความรู้ในการป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )

    1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน 

    2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม

    2. เอกสารประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน

    3. เอกสารประเมินผลการสัมภาษณ์

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 (ง) วิธีการประเมิน    

ประเมินความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ 

ประเมินทักษะโดยใช้การสังเกตการปฏิบัติงานและการสัมภาษณ์ 

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยด้วยความปลอดภัยและถูกหลักสุขอนามัย สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย และรู้วิธีการจัดเก็บและทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย อย่างน้อย 2 ชนิด สามารถใช้พื้นที่ในสถานที่ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดในพรบ.สถานบริการสถานประกอบการ พ.ศ.2559 (ก)    คำแนะนำ 

1.    การปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยด้วยความปลอดภัยต้องสามารถให้บริการนวดไทยโดยใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัย สามารถใช้พื้นที่ในสถานที่ปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนดใน พรบ.สถานบริการสถานประกอบการ พ.ศ.2559 และสามารถป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องโดยการใช้ท่านวดที่เหมาะและปลอดภัย

2.    การปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยตามหลักสุขอนามัยต้องรักษาความสะอาดของร่างกายและเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัยในการให้บริการ สุขอนามัยของร่างกาย เช่น เสื้อผ้า หน้า ผม เล็บมือ  ต้องมีความพร้อมของสุขภาพร่างกายในการปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยให้มีความแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อ รู้วิธีการจัดเก็บและทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และรู้วิธีจัดเก็บและทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ครอบคลุมทุกพื้นที่

3.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจสาระสำคัญของการให้บริการนวดไทยตามหลักความปลอดภัยและสุขอนามัย สามารถประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือรวมทั้งสารสนเทศในการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานให้บริการนวดไทยตามหลักสุขอนามัยภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

N/A

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน 

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

3) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมิน 

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

3) แบบบันทึกการสัมภาษณ์    

 18.3 เครื่องมือประเมิน 

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

3) แบบบันทึกการสัมภาษณ์   ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

 ยินดีต้อนรับ