หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผลการอบรมงานด้านการให้บริการนวดไทย

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-XNXX-196B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินผลการอบรมงานด้านการให้บริการนวดไทย

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย  6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีสมรรถนะทางเทคนิค สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง กำกับดูแลผู้เข้ารับการอบรมให้บรรลุงานตามแผนได้ สามารถประเมินผลการอบรมงานด้านการให้บริการนวดไทย โดยสามารถจัดทำเอกสารและวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการให้บริการนวดไทยของผู้รับการฝึกอบรม สามารถทดสอบความรู้ความสามารถด้านการให้บริการนวดไทยของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักสูตรการฝึกอบรม รวมทั้งกำหนดแนวทางการประเมินผลและประเมินผลการฝึกอบรมด้านการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักสูตรการฝึกอบรม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาการนวดไทย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1020301

วัดผลการฝึกอบรมด้านการให้บริการนวดไทยของผู้รับการฝึกอบรม

1. จัดทำวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการให้บริการนวดไทยของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักสูตรการฝึกอบรม

1020301.01 153020
1020301

วัดผลการฝึกอบรมด้านการให้บริการนวดไทยของผู้รับการฝึกอบรม

2. จัดทำเอกสารสำหรับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการให้บริการนวดไทยของผู้รับการฝึกอบรมของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักสูตรการฝึกอบรม

1020301.02 153021
1020301

วัดผลการฝึกอบรมด้านการให้บริการนวดไทยของผู้รับการฝึกอบรม

3. ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการให้บริการนวดไทยของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักสูตรการฝึกอบรม

1020301.03 153022
1020302

ประเมินผลผู้รับการฝึกอบรมด้านการให้บริการนวดไทย

1. กำหนดแนวทางการประเมินผลผู้รับการฝึกอบรมด้านการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักสูตรการฝึกอบรม

1020302.01 153023
1020302

ประเมินผลผู้รับการฝึกอบรมด้านการให้บริการนวดไทย

2. ประเมินผลการฝึกอบรมด้านการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักสูตรการฝึกอบรม

1020302.02 153024

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการนวดไทย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะในการวัดระดับความรู้ และทักษะความชำนาญของผู้รับการอบรม

2.    ทักษะในการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการให้บริการนวดไทยของผู้รับการฝึกอบรม

3.    ทักษะในการกำหนดแนวทางและการประเมินผลผู้รับการฝึกอบรมด้านการให้บริการนวดไทย

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ในการวัดระดับความรู้ และทักษะความชำนาญของผู้รับการอบรม

2. ความรู้ในการกำหนดแนวทางและการประเมินผลผู้รับการฝึกอบรมด้านการให้บริการนวดไทย

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )

    1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)

    2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม

    2. เอกสารประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน

    3. เอกสารประเมินผลการสัมภาษณ์

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 (ง) วิธีการประเมิน    

ประเมินความรู้และทักษะโดยใช้การสัมภาษณ์ 

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

จัดทำเอกสารและวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการให้บริการนวดไทยของผู้รับการฝึกอบรม ทดสอบความรู้ความสามารถด้านการให้บริการนวดไทยของผู้รับการฝึกอบรม รวมทั้งประเมินผลการอบรมงานด้านการให้บริการนวดไทย  โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลและประเมินผลการฝึกอบรมด้านการให้บริการนวดไทย(ก)    คำแนะนำ 

1.    การวัดผลการฝึกอบรมด้านการให้บริการนวดไทยของผู้รับการฝึกอบรม ต้องจัดทำเอกสารและวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถด้านการให้บริการนวดไทยของผู้รับการฝึกอบรมทดสอบความรู้ความสามารถด้านการให้บริการนวดไทยของผู้รับการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักสูตรการฝึกอบรม

2.    การประเมินผลผู้รับการฝึกอบรมด้านการให้บริการนวดไทย ต้องกำหนดแนวทางวัดความรู้ ความสามารถของผู้รับการฝึกอบรม โดยเลือกแนวทางการวัดระดับความรู้และทักษะความชำนาญได้ถูกต้องตามหลักการที่ผ่านการอบรม และเทคนิคการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทักษะ

3.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อการประเมินผลผู้รับการฝึกอบรมด้านการให้บริการนวดไทยได้ด้วยตนเอง กำกับดูแลผู้เข้ารับการอบรมให้บรรลุงานตามแผนได้ 

(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

       N/A 

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

    18.1 เครื่องมือประเมิน 

1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

    18.2 เครื่องมือประเมิน 

1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

    18.3 เครื่องมือประเมิน 

1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

    18.4 เครื่องมือประเมิน 

1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์    ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

 ยินดีต้อนรับ