หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HDS-JWAB-195B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพผู้ฝึกสอนการบริการนวดไทย  6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีสมรรถนะทางเทคนิค สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ สามารถถ่ายทอดสอนงานและอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย โดยสามารถกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย และดำเนินการอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการ รวมทั้งสามารถจัดการแก้ไขปัญหาทั่วไปของการอบรม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาการนวดไทย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
1020201

กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย

1. กำหนดแนวทางการอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการให้บริการ

1020201.01 153014
1020201

กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย

2. กำหนดหัวข้อการอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการให้บริการ

1020201.02 153015
1020202

จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย

1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับการอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อผู้เข้ารับการอบรมครบถ้วน

1020202.01 153016
1020202

จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย

2. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทยได้อย่างชัดเจนถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อผู้เข้ารับการอบรมครบถ้วน

1020202.02 153017
1020203

ดำเนินการอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย

1. อบรมการใช้วัสดุอุปกรณ์สำหรับงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการการนวดไทย

1020203.01 153018
1020203

ดำเนินการอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย

2. อบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการการนวดไทย


1020203.02 153019

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการนวดไทย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะในการปฏิบัติงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย

2.    ทักษะด้านการอบรม การสื่อความ การนำเสนอ หรือดำเนินการฝึกอบรม ด้วยเทคนิคฝึกอบรม

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ในการปฏิบัติงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย

2. ความรู้ในการจัดทำหลักสูตรหรือแนวทางการจัดการอบรม

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก)    หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence )

    1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากสถานประกอบการ แบบประเมินงานจากหัวหน้างาน แฟ้มสะสมงาน เช่น ภาพถ่าย สมุดบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Log Book)

    2. เอกสารประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม

    2. เอกสารประเมินผลจากข้อสอบข้อเขียน

    3. เอกสารประเมินผลการสัมภาษณ์

(ค)    คำแนะนำในการประเมิน

พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

 (ง) วิธีการประเมิน    

ประเมินความรู้โดยใช้การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ 

ประเมินทักษะโดยใช้การสังเกตการปฏิบัติงานและการสัมภาษณ์ 

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย และดำเนินการอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย โดยกำหนดแนวทางหรือวิธีการอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการให้บริการ อย่างน้อย 2 วิธี(ก)    คำแนะนำ 

1.    การกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย ต้องกำหนดแนวทางและหัวข้อของการอบรมที่มีความชัดเจนและสอดคล้องทั้งวัตถุประสงค์ หลักสูตร แนวทางการจัดการอบรม งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย และผลลัพธ์ที่ต้องการจากการจัดอบรม รวมทั้งจัดตารางการอบรมหรือกำหนดการอบรมโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ หัวข้อการอบรมที่ชัดเจน โดยกำหนดแนวทางหรือวิธีการอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย ได้อย่างถูกต้องตามหลักการให้บริการ อย่างน้อย 2 วิธี

2.    การจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย ต้องสามารถจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และเอกสารสำหรับการอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทยได้อย่างชัดเจน ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามจำนวนผู้เข้ารับการอบรม

3.    การดำเนินการอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย ต้องสามารถอบรมการใช้วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดสำหรับหลักการให้บริการได้อย่างถูกต้อง และสามารถอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการให้บริการ 

4.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเองเพื่อกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย และจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย ต้องสามารถถ่ายทอดสอนงานและอบรมงานสนับสนุนการให้บริการนวดไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักการให้บริการ รวมทั้งสามารถจัดการแก้ไขปัญหาทั่วไปของการอบรม(ข)    คำอธิบายรายละเอียด

งานสนับสนุนการให้บริการนวดไทย อาทิ การเตรียมความพร้อมของห้องและวัสดุอุปกรณ์ในการบริการนวดไทย การต้อนรับผู้รับบริการ การแนะนำการบริการและการส่งเสริมการขาย การประเมินความพึงพอใจของการรับบริการ การจัดเก็บรายรับและการสรุปรายรับของการบริการนวดไทย

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน 

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

3) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

18.2 เครื่องมือประเมิน 

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

3) แบบบันทึกการสัมภาษณ์18.3 เครื่องมือประเมิน 

1) แบบทดสอบข้อเขียน

2) แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน

3) แบบบันทึกการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมินยินดีต้อนรับ