คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีฝีมือ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ในการปรุงประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค คือ อาหารที่มีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาวะของโรค ซึ่งมีการดัดแปลงในหลายรูปแบบ เช่น ลักษณะอาหาร พลังงาน และสารอาหารต่างๆ รวมถึงวิธีการปรุงประกอบ โดยปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้อง และสามารถจัดเตรียมวัตถุดิบในประกอบอาหาร เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เก็บรักษาและถนอมอาหารได้ตามมาตรฐานงานโภชนาการและการสุขาภิบาลอาหาร  รวมทั้งดูแลทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และพื้นที่ในการประกอบอาหารให้สะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ระดับ 3 ต้องมีประสบการณ์การทำงานทางด้านการประกอบอาหารภายในหน่วยงานอย่างน้อย 1 ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (จำนวน 3 ชั่วโมง) มาแล้วไม่เกิน 3 ปี โดยมีหลักฐานเอกสารรับรอง

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หัวหน้าพ่อครัว แม่ครัว (3434)

ผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-3-113ZA เตรียมความพร้อมก่อนการประกอบอาหาร
HLT-MDH-3-114ZA ดูแลตรวจสอบภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องมือ และพื้นที่ให้พร้อมใช้งาน
HLT-MDH-3-115ZA จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารผู้ป่วย
HLT-MDH-3-116ZA จัดเก็บ ดูแลรักษาวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารผู้ป่วย
HLT-MDH-3-117ZA ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค
HLT-MDH-3-118ZA จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ