หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ดูแลตรวจสอบภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องมือ และพื้นที่ให้พร้อมใช้งาน

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-MDH-3-114ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ดูแลตรวจสอบภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องมือ และพื้นที่ให้พร้อมใช้งาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

(รหัส ISCO 3434) ผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

การล้าง ดูแล และตรวจสอบภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตามระบบคุณภาพ และดูแลความสะอาด การฆ่าเชื้อของพื้นที่ประกอบอาหารให้พร้อมใช้งาน  


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10702.01

ล้างทำความสะอาดภาชนะ, อุปกรณ์ภายในครัว และตรวจสอบประจำวันตามระบบคุณภาพ

1. ล้างทำความสะอาดภาชนะ และอุปกรณ์ภายในครัว

10702.01.01
10702.01

ล้างทำความสะอาดภาชนะ, อุปกรณ์ภายในครัว และตรวจสอบประจำวันตามระบบคุณภาพ

2. ตรวจสอบสภาพของภาชนะและอุปกรณ์ภายในครัว

10702.01.02
10702.01

ล้างทำความสะอาดภาชนะ, อุปกรณ์ภายในครัว และตรวจสอบประจำวันตามระบบคุณภาพ

3. ตรวจสอบจำนวนของภาชนะและอุปกรณ์ภายในครัว

10702.01.03
10702.02

ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ในการประกอบอาหาร ให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร

1. ทำความสะอาดพื้นที่ในการประกอบอาหาร

10702.02.01
10702.02

ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ในการประกอบอาหาร ให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร

2. ทำการฆ่าเชื้อพื้นที่ในการประกอบอาหาร

10702.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. การล้างภาชนะโดยคงสภาพของภาชนะให้มีความสมบูรณ์    2. การทำความสะอาดพื้นที่ให้ถูกหลักสุขาภิบาล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. หลักสุขาภิบาลอาหาร    2. การตรวจสอบสภาพของภาชนะและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร    3. การเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นผู้ประกอบอาหารต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด      (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)    1. ผลการทดสอบความรู้    2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือ    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยตามขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่าน ให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบใหม่อีกครั้ง(ง) วิธีการประเมิน1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น2. วิธีการประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และการประเมินภาคปฏิบัติด้วยการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน  


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตหมายถึงการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถล้าง ดูแล และตรวจสอบภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตามระบบคุณภาพ และดูแลความสะอาด การฆ่าเชื้อของพื้นที่ประกอบอาหารให้พร้อมใช้งาน  2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด1. ล้างทำความสะอาด หมายถึง การขจัดสิ่งสกปรกด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาด โดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือช่วยในการทำความสะอาด2. สภาพของภาชนะและอุปกรณ์ หมายถึง สภาพความสมบูรณ์ของภาชนะและอุปกรณ์เช่น รอยแตก รอยร้าว รอยบิ่น หัก งอ3. ทำความสะอาด หมายถึง การชะล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่ด้วยน้ำและน้ำยาทำความสะอาดร่วมกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือช่วยในการทำความสะอาด4. ทำการฆ่าเชื้อ หมายถึง การทำให้ปราศจากเชื้อ เช่น แบคทีเรีย เชื้อรา ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ5. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบสถานการณ์จำลอง- ตัวอย่างอุปกรณ์ล้างทำความสะอาด เช่น จาน ชาม หม้อ อ่างล้างจาน น้ำยาล้างจาน แผ่นล้างจาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบความรู้2. ประเมินทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมินภาคปฏิบัติ3. ใช้เอกสาร/หลักฐานยินดีต้อนรับ