หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมความพร้อมก่อนการประกอบอาหาร

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-MDH-3-113ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมความพร้อมก่อนการประกอบอาหาร

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

(รหัส ISCO 3434) ผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ในการประกอบอาหารให้เหมาะสมและพร้อมใช้งาน รวมถึงการแต่งกายของ        ผู้ประกอบอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10701.01

จัดเตรียมพื้นที่ในการประกอบอาหาร ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งาน

1. จัดเตรียมพื้นที่ให้สะดวกแก่การประกอบอาหาร

10701.01.01
10701.01

จัดเตรียมพื้นที่ในการประกอบอาหาร ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งาน

2. ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ที่ใช้ในการประกอบอาหาร

10701.01.02
10701.02

จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งาน

1. สวมใส่ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม สวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

10701.02.01
10701.02

จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ให้เหมาะสมและพร้อมใช้งาน

2. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเตรียมอาหาร

10701.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาหารอย่างถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือและอุปกรณ์งานครัว    2. การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์งานครัว    3. สุขาภิบาลอาหาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นผู้ประกอบอาหารต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด      (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)    1. ผลการทดสอบความรู้    2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือ    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยตามขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่าน ให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบใหม่อีกครั้ง (ง) วิธีการประเมิน1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น2. วิธีการประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และการประเมินภาคปฏิบัติด้วยการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน  


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตหมายถึงการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถจัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการแต่งกายของผู้ประกอบอาหารให้ถูกต้องตามหลักสุขวิทยาอาหาร  2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด1. ความพร้อมของสถานที่ หมายถึง การตรวจสอบพื้นที่ในการประกอบอาหาร เช่น ความเพียงพอของแสง ระบบระบายอากาศ และการไหลของน้ำภายในพื้นที่ประกอบอาหาร2. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ หมายถึง การนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาหารในแต่ละมื้อ มาจัดวางให้เกิดความสะดวกต่อการประกอบอาหาร3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบสถานการณ์จำลอง- ตัวอย่างอุปกรณ์ เช่น หม้อ กระทะ ทัพพี ตะหลิว จาน ชาม- ตัวอย่างวัสดุการแต่งกาย เช่น ผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบความรู้2. ประเมินทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมินภาคปฏิบัติ3. ใช้เอกสาร/หลักฐานยินดีต้อนรับ