หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ HLT-MDH-3-117ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2564

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

(รหัส ISCO 3434) ผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคและจัดอาหารให้เหมาะสมถูกต้องประกอบอาหารปกติสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคตามใบสั่งงานได้ตามตำรับอาหารมาตรฐาน และมีจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาลที่เหมาะสม


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10707.01

จัด ตัก ชั่ง ตวงอาหารได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามใบสั่งงาน

1. รู้ส่วนผสมของอาหารเฉพาะโรคประเภทต่างๆ ตามใบสั่งงาน 

10707.01.01
10707.01

จัด ตัก ชั่ง ตวงอาหารได้อย่างเหมาะสม และถูกต้องตามใบสั่งงาน

2. จัด ตัก ชั่ง ตวงอาหารใส่ภาชนะได้ถูกต้องตามใบสั่งงาน

10707.01.02
10707.02

ประกอบอาหารเฉพาะโรค

1. ประกอบอาหารเฉพาะโรคตามตำรับอาหารมาตรฐานได้ถูกต้อง

10707.02.01
10707.02

ประกอบอาหารเฉพาะโรค

2. ประกอบอาหารอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

10707.02.02
10707.03

พัฒนาตนเองในทำงานอย่างสม่ำเสมอ

1. สร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในการทำงาน

10707.03.01
10707.03

พัฒนาตนเองในทำงานอย่างสม่ำเสมอ

2. ประเมินและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

10707.03.02
10707.04

ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของอาชีพอย่างเคร่งครัด

1. รักษาความลับของผู้ป่วยและญาติ

10707.04.01
10707.04

ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของอาชีพอย่างเคร่งครัด

2. ปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตอย่างให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรี

10707.04.02
10707.04

ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของอาชีพอย่างเคร่งครัด

3. เก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้ป่วยและญาติหรือผู้ติดต่ออย่างเหมาะสม

10707.04.03
10707.04

ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของอาชีพอย่างเคร่งครัด

4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

10707.04.04
10707.05

ปฏิบัติตามหลักการควบคุมจิตใจตนเองและการแสดงออกต่อผู้อื่น

1. เตรียมตัวเพื่อควบคุมจิตใจตนเอง

10707.05.01
10707.05

ปฏิบัติตามหลักการควบคุมจิตใจตนเองและการแสดงออกต่อผู้อื่น

2. ฝึกตนเองโดยใช้หลักจริยธรรมเพื่อควบคุมจิตใจตนเองในการแสดงออกต่อผู้อื่น

10707.05.02
10707.05

ปฏิบัติตามหลักการควบคุมจิตใจตนเองและการแสดงออกต่อผู้อื่น

3. ทบทวนตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินสภาพจิตใจก่อนการปฏิบัติงาน

10707.05.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

   1. การประกอบอาหารประเภทต่างๆ ต้ม ผัด แกง ทอด ลวก นึ่ง ปิ้ง ย่าง ตุ๋น ตำ   2. การใช้เครื่องมือชั่ง ตวง วัด   3. การใช้อุปกรณ์ประกอบอาหาร   4. การประมาณการ ในเรื่องน้ำหนัก ขนาด จำนวน   5. การปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะในการประกอบอาหาร   6. การจัดตกแต่งอาหารพร้อมเสิร์ฟ    7. การเตรียม วัสดุเพื่อใช้ในการตกแต่ง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. เทคนิคการประกอบอาหารเฉพาะโรค    2. หลักการประกอบอาหารประเภทต่างๆ    3. วิธีการใช้เครื่องมือที่ใช้เตรียมและประกอบอาหาร    4. เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skill and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          1. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานเป็นผู้ประกอบอาหารต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด      (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)    1. ผลการทดสอบความรู้    2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และ/หรือ    3. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยตามขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่าน ให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบใหม่อีกครั้ง(ง) วิธีการประเมิน1. การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น2. วิธีการประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้ กำหนดให้ทำข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และการประเมินภาคปฏิบัติด้วยการจำลองสถานการณ์ที่เหมาะสมกับการประเมิน และการสอบสัมภาษณ์ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ  


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตหมายถึงการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ1. สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องสามารถประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคและจัดอาหารให้เหมาะสมถูกต้องประกอบอาหารปกติสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคตามใบสั่งงานได้ตามตำรับอาหารมาตรฐาน และมีจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาลที่เหมาะสม2. สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. อาหารเฉพาะโรค หมายถึง อาหารที่แพทย์สั่งเฉพาะให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งแพทย์พิจารณาเห็นว่าจะต้องได้รับการดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษตามสภาวะของโรค เป็นอาหารที่มีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาวะของโรค ซึ่งมีการดัดแปลงในหลายรูปแบบ เช่น ลักษณะอาหาร พลังงาน และสารอาหารต่างๆ รวมถึงวิธีการปรุงประกอบ และจัดให้ถูกหลักโภชนาการเพื่อให้ผลในการรักษาโรคให้หายหรือบรรเทา และป้องกันภาวะแทรกซ้อน2. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบสถานการณ์จำลอง
  • เตรียมอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค เช่น แกงจืดลดกาก  แกงจืดลดโซเดียม     

  • ใบสั่งงาน

  • ภาชนะ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. ทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบความรู้2. ประเมินทักษะการปฏิบัติงานโดยใช้แบบประเมินภาคปฏิบัติ3. ประเมินจริยธรรมวิชาชีพโดยใช้แบบประเมินการสอบสัมภาษณ์4. ใช้เอกสาร/หลักฐานยินดีต้อนรับ