Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพผู้ประกอบอาหารในโรงพยาบาล ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
เตรียมความพร้อมก่อนการประกอบอาหาร
1
2
ดูแลตรวจสอบภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องมือ และพื้นที่ให้พร้อมใช้งาน
3
4
จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารผู้ป่วย
5
6
จัดเก็บ ดูแลรักษาวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารผู้ป่วย
7
8
ประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค
9
10
11
12
13
จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรค
14
15

ยินดีต้อนรับ