คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควาญช้าง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควาญช้าง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้และทักษะในการฝึกและควบคุมช้าง สามารถควบคุมช้างบนพื้นในขณะที่เดินไปด้วยกัน หรือแสดงท่าทางเพื่อสื่อสารกับช้างในระยะสายตาได้ มีทักษะในควบคุมบังคับบนคอช้าง สามารถทรงตัวบนคอช้าง และใช้อุปกรณ์บังคับช้างได้อย่างปลอดภัย สามารถควบคุมพฤติกรรมช้างที่ไม่พึงประสงค์ มีความรู้ในการสังเกตพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของช้าง เพื่อจัดการช้างที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในการควบคุมช้างได้  มีทักษะในการฝึกหัดช้างขั้นพื้นฐาน สามารถฝึกช้างให้คุ้นเคยกับการใช้อุปกรณ์ควบคุม และเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลได้ มีทักษะในการสังเกตและประเมินสุขภาพของช้างเบื้องต้นจากลักษณะกายภาพภายนอกของตัวช้างและพฤติกรรมของช้างได้ สามารถปฐมพยาบาลช้างเบื้องต้น มีความรู้ในการจัดการบาดแผล จัดเตรียมยาที่จะใช้รักษาตามคำแนะนำสัตวแพทย์ และสามารถช่วยเหลืองานหัตถการกับสัตวแพทย์ได้   มีทักษะในการให้บริการนักท่องเที่ยว สามารถดูแลควบคุมช้างในระหว่างการทำกิจกรรมร่วมกับนักท่องเที่ยว และดูแลนักท่องเที่ยวในการทำกิจกรรมร่วมกับช้าง สามารถปฐมพยาบาลนักท่องเที่ยวได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพช้าง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    มีประสบการณ์ในการดูแลเลี้ยงช้าง ควบคุมช้าง และรักษาช้าง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในอาชีพควาญช้าง คนเลี้ยงช้าง 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-IMBL-807A ฝึกและควบคุมช้าง
THR-YOTR-810A ควบคุมพฤติกรรมช้างที่ไม่พึงประสงค์
THR-UXXS-811A สังเกตและประเมินสุขภาพช้างเบื้องต้น
THR-PPKW-812A ปฐมพยาบาลช้างเบื้องต้น
THR-BSRR-818A ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว
THR-TCQQ-819A ดูแลนักท่องเที่ยว
THR-DWUC-820A พาช้างนำเที่ยว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ