คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อาชีพควาญช้าง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อาชีพควาญช้าง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้และทักษะในการควบคุมช้างให้ทำตามคำสั่ง สามารถใช้คำสั่งด้วยวาจาและท่าทางเพื่อควบคุมช้างให้ทำตามคำสั่งได้ มีความรู้เกี่ยวกับอุปนิสัย อารมณ์ และพฤติกรรมของช้างในแต่ละช่วงวัย สามารถประเมินสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกับช้างได้ มีทักษะในการใช้อุปกรณ์เพื่อควบคุมช้าง สามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับตัวช้างและนิสัยช้าง มีความเหมาะสมและคล่องตัวกับการใช้งานประจำตัวของควาญช้าง มีทักษะในการช่วยสนับสนุนการให้บริการนักท่องเที่ยว สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมช้างที่ให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยและไม่ทำอันตรายกับช้าง สามารถเตรียมความพร้อมของช้างก่อนให้บริการนักท่องเที่ยว มีทักษะในการสังเกตพฤติกรรมและอาการของช้าง เพื่อดูแลช้างให้อยู่ในสภาพที่พร้อมทำงาน รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามหลักสวัสดิภาพช้าง ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.   มีประสบการณ์ในการดูแลเลี้ยงช้าง และควบคุมช้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในอาชีพควาญช้าง คนเลี้ยงช้าง 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
THR-DEEH-806A ประเมินพฤติกรรมช้าง
THR-TPOS-808A ควบคุมช้างให้ทำตามคำสั่งได้
THR-CYJU-809A ใช้อุปกรณ์ควบคุมช้าง
THR-IWYE-816A ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมช้างตามหลักสวัสดิภาพช้าง
THR-OSEC-817A เตรียมความพร้อมของช้างก่อนให้บริการนักท่องเที่ยว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0377-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
CB-0385-A : สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ