คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักบริหารจัดการระบบคุณภาพข้าว ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักบริหารจัดการระบบคุณภาพข้าว ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ความรู้เชิงทฤษฏีหรือหลักการที่ซับซ้อน สมรรถนะทางเทคนิค และการจัดการ มีทักษะในการทำงาน การออกแบบเครื่องมือสำหรับควบคุมระบบประกันคุณภาพข้าว การวิเคราะห์ผลการออกแบบ และประเมินผลในระบบประกันคุณภาพข้าวตลอดกระบวนการแปรรูปข้าว สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย หรือข้อกำหนด หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันระบบคุณภาพข้าว มีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารจัดการระบบคุณภาพข้าว ระดับ 5 จะต้อง
1.1 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ
1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) หรือ
1.3 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพข้าวในโรงสีข้าว หรือ อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว หรือ อุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารจัดการระบบคุณภาพข้าว ระดับ 5 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะทั้ง 9 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

- ผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวหรือผลผลิตทางการเกษตรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ หรือ
- ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-AGP-5-100ZB ออกแบบระบบประกันคุณภาพตลอดกระบวนการแปรรูปข้าว
FPC-AGP-5-101ZB แก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
FPC-AGP-5-102ZB สร้างทีมงานและสื่อสารภายในและระหว่างหน่วยงาน
FPC-AGP-5-103ZB ติดตามการปฏิบัติงานตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AGP-5-104ZB ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AGP-5-105ZB ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
FPC-AGP-5-106ZB ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
FPC-AGP-5-107ZB ประเมินผลระบบประกันคุณภาพข้าวตลอดกระบวนการแปรรูปข้าว
FPC-AGP-5-108ZB ออกแบบเครื่องมือสำหรับควบคุมระบบประกันคุณภาพข้าว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ