คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักบริหารจัดการระบบคุณภาพข้าว ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักบริหารจัดการระบบคุณภาพข้าว ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ความรู้เชิงทฤษฏีหรือหลักการในการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนของระบบประกันคุณภาพข้าว สมรรถนะทางเทคนิค และการจัดการ มีทักษะในการทำงาน สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเล็กน้อย และมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย หรือข้อกำหนด หรือ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันระบบคุณภาพข้าว มีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารจัดการระบบคุณภาพข้าว ระดับ 6 จะต้อง
    1.1 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ
    1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาในระบบระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) หรือ
    1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) หรือ
    1.4 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพข้าวในโรงสีข้าว หรือ อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว หรือ อุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารจัดการระบบคุณภาพข้าว ระดับ 4 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะทั้ง 9 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

- ผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวหรือผลผลิตทางการเกษตรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพข้าว หรือ
- ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-AGP-4-092ZB ติดตามการปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพข้าว
FPC-AGP-4-093ZB ควบคุมการปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพข้าว
FPC-AGP-4-094ZB วางแผนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพข้าว
FPC-AGP-4-095ZB แก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
FPC-AGP-4-096ZB ทำงานเป็นทีมและสื่อสารในส่วนงานที่รับผิดชอบ
FPC-AGP-4-097ZB ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AGP-4-098ZB ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
FPC-AGP-4-099ZB ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ