คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักบริหารจัดการระบบคุณภาพข้าว ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาชีพนักบริหารจัดการระบบคุณภาพข้าว ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        ความรู้เชิงทฤษฏีหรือหลักการที่ซับซ้อน สมรรถนะทางเทคนิค และการจัดการ มีทักษะในการทำงาน การกำหนดแผน หรือกลยุทธ์ในการควบคุมและประกันคุณภาพข้าวตลอดกระบวนการแปรรูปข้าว ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูง และมีความสามารถในการประเมินผลงานและพัฒนาผลิตภาพในทุกมิติตลอดกระบวนการแปรรูปข้าว มีความรับผิดชอบต่อบทบาทความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารจัดการระบบคุณภาพข้าว ระดับ 6 จะต้อง
    1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ในปีที่สำเร็จการศึกษา) หรือ
    1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพข้าวในโรงสีข้าว หรือ อุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว หรือ อุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถตามคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักบริหารจัดการระบบคุณภาพข้าว ระดับ 6 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะทั้ง 9 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

- ผู้ที่ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวหรือผลผลิตทางการเกษตรที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ หรือ
- ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
FPC-AGP-6-109ZB นำทีมงานและสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร
FPC-AGP-6-110ZB แก้ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
FPC-AGP-6-111ZB ติดตามการปฏิบัติงานตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AGP-6-112ZB ปฏิบัติตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
FPC-AGP-6-113ZB ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ของสถานประกอบการ
FPC-AGP-6-114ZB ประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารไปใช้
FPC-AGP-6-115ZB วางแผนและกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารงานคุณภาพ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด
FPC-AGP-6-116ZB กำหนดนโยบายของระบบประกันคุณภาพข้าวตลอดกระบวนการแปรรูปข้าว
FPC-AGP-6-117ZB กำหนดกลยุทธ์ของระบบประกันคุณภาพข้าวตลอดกระบวนการแปรรูปข้าว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ