คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สมรรถนะด้านการบริหารในสายการผลิต ระดับการทำงานขั้นกลาง (Intermediate Level)


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สมรรถนะด้านการบริหารในสายการผลิต ระดับการทำงานขั้นกลาง (Intermediate Level)
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานระดับกลุ่มงาน และกิจกรรมการผลิตอย่างมีจิตสำนึก สนับสนุนกิจกรรมการผลิต สื่อสารเพื่อการบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับกระบวนการผลิต ระบุแนวคิดเรื่องคุณภาพได้ อธิบายได้เกี่ยวกับสถานที่ทำงานคุณภาพสูง ระบุการควบคุมต้นทุน สามารถปรับปรุงผลิตภาพแรงงาน ผลิตภาพเครื่องจักรในระดับกิจกรรมกลุ่ม อธิบายรูปแบบการผลิตแบบต่าง ๆ กำหนดแผนการผลิต ควบคุมการผลิตโดยรวม ไปถึงสนับสนุนกิจกรรมปกป้องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียง และกิจกรรมปรับปรุงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1) คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน
1.1 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ 
1.2 มีประสบการณ์การทำงานในระดับปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

1) ผู้ที่ทำงานในสายงานผลิตในสถานประกอบการ 
2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
JB-ZZZ-2-017ZA ปฏิบัติงานระดับกลุ่มงาน และกิจกรรมการผลิตอย่างมีจิตสำนึกในหน้าที่
JB-ZZZ-2-018ZA สนับสนุนกิจกรรมงานการผลิตระดับกิจกรรมงานกลุ่ม
JB-ZZZ-2-019ZA สื่อสารเพื่อการบริหารการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพระดับกิจกรรม งานกลุ่ม
JB-ZZZ-2-020ZA ปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับกระบวนการผลิต ระดับกิจกรรม งานกลุ่ม
JB-ZZZ-2-021ZA สื่อสารแนวคิดเรื่องคุณภาพ
JB-ZZZ-2-022ZA สื่อสารการสร้างสถานที่ทำงานคุณภาพสูง
JB-ZZZ-2-023ZA สื่อสารการตรวจสอบและการรับประกัน
JB-ZZZ-2-024ZA แก้ไขปัญหาเพื่อให้ของเสียเป็นศูนย์
JB-ZZZ-2-025ZA ควบคุมต้นทุนที่จำเป็น ระดับกิจกรรมและงานกลุ่ม
JB-ZZZ-2-026ZA ปรับปรุงผลิตภาพแรงงานระดับกิจกรรมและงานกลุ่ม
JB-ZZZ-2-027ZA ปรับปรุงผลิตภาพเครื่องจักร ระดับ กิจกรรมและงานกลุ่ม
JB-ZZZ-2-028ZA สื่อสารรูปแบบการผลิตแบบต่างๆ
JB-ZZZ-2-029ZA สื่อสารการกำหนดแผนการผลิต
JB-ZZZ-2-030ZA สื่อสารการควบคุมการผลิตโดยรวม
JB-ZZZ-2-031ZA สื่อสารการควบคุมความปลอดภัยระดับผู้นำกลุ่มกิจกรรม
JB-ZZZ-2-032ZA สื่อสารวิธีการป้องกันภัยพิบัติและอุบัติเหตุ
JB-ZZZ-2-033ZA สนับสนุนกิจกรรมปกป้องสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียง
JB-ZZZ-2-034ZA สนับสนุนกิจกรรมปรับปรุงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
JM-0001-A : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ