คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2 จะสามารถปฏิบัติงานใช้เครื่องมือพื้นฐานทางกล หรือทางไฟฟูาในการผลิต ด้วยความปลอดภัยโดยใช้อุปกรณ์ปูองกันภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด หรือเครื่องมือวัดทางไฟฟูา เพื่อใช้ประกอบการท างานผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร อีกทั้งบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี
1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
2. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้
3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน
4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
6. การปฏิบัติงานวิชาชีพ และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2” ต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน
หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการผลิตเครื่องมือแพทย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีใบรับรองการทำงานจากสถาน
ประกอบการ และมีความสามารถตามสมรรถนะที่ระบุไว้ หรือ เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2” ต้องผ่าน
เกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ตามที่กำหนด 1 ใน 6 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 6 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04
102MM01 และ 102MM03
รูปแบบที่ 2 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 6 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04
102MM01 และ 102MM04
รูปแบบที่ 3 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 6 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC04
102MM01 และ 102MM05
รูปแบบที่ 4 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 6 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC05
102MM02 และ 102MM03
รูปแบบที่ 5 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 6 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC05
102MM02 และ 102MM04
รูปแบบที่ 6 ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะบังคับ 6 หน่วย คือ 102MC01 102MC02 102MC03 102MC05
102MM02 และ 102MM05
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2” สามารถเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นไป
หลังจากผ่านการรับรองและถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ “อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ชั้น 2” มาไม่น้อยกว่า 2 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MET-PJCW-244A คำนวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
MET-QSBG-245A อ่านแบบและสัญลักษณ์ GD&T
MET-PIRV-246A ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
MET-JPFF-247A ใช้เครื่องมือวัดละเอียด
MET-OBAU-248A ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
MET-NWEL-220A ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกล
MET-YLMT-221A ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า
MET-FFQP-222A ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง
MET-ZIUV-223A ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด
MET-VMSJ-224A ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจีย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ