หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อ่านแบบและสัญลักษณ์ GD&T

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-QSBG-245A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อ่านแบบและสัญลักษณ์ GD&T

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 722 ช่างเหล็ก ช่างทำเครื่องมือ และผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ISCO 821 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีความสามารถเลือกแบบและอ่านแบบชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ ทั้งแบบภาพประกอบ แบบภาพแยกชิ้น รายละเอียดใน Title block และใน Materials Lists รวมทั้งสัญลักษณ์ Geometric & Dimension Tolerance (GD&T) จากแบบตามมาตรฐานและบันทึก (Note) ที่ปรากฏในแบบเพื่อนำมาผลิตได้อย่างถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์  สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102MC02.1 อ่านองค์ประกอบหลักในแบบ

1.1 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน
Title Block

102MDC02.1.01 163432
102MC02.1 อ่านองค์ประกอบหลักในแบบ

1.2 อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน
รายการวัสดุ (Material List)

102MDC02.1.02 163433
102MC02.2 อ่านแบบชิ้นส่วน

2.1 ตีความแบบทางวิศวกรรม

102MDC02.2.01 163434
102MC02.2 อ่านแบบชิ้นส่วน

2.2 อ่านสัญลักษณ์ Geometric &
Dimension Tolerance (GD&T)
จากแบบตามมาตรฐาน

102MDC02.2.02 163435
102MC02.3 อ่านบันทึก (Note) บนแบบ

3.1 ระบุความหมายของบันทึก (Note) ใน
แบบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

102MDC02.3.01 163451
102MC02.3 อ่านบันทึก (Note) บนแบบ

3.2 เลือกแบบเพื่อนำมาใช้ในการผลิตหรือ
ประกอบได้อย่างถูกต้อง

102MDC02.3.02 163452

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถแปลความหมายของบันทึกในแบบ

2. สามารถเลือกแบบมาใช้ในการผลิตหรือประกอบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing)

2. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ใน Title Block

3. ความรู้เกี่ยวกับชื่อวัสดุและชื่อย่อของวัสดุ

4. ความรู้เกี่ยวกับภาพฉาย แบบภาพตัด และภาพประกอบตามมาตรฐาน

5. ความรู้เกี่ยวกับแบบภาพสามมิติและแบบภาพประกอบ

6. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์งานสวม และการควบคุมขนาด

7. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์รู และสกรู

8. ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ความเรียบผิว

9. ความรู้การอ่านและสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐานทางวิศวกรรม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. แบบบันทึกผลคะแนนการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานด้านความรู้ที่เกี่ยวข้อง

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ โดยประเมินจากข้อสอบข้อเขียน หรือการอบรม


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

1. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับแบบทางวิศวกรรม

2. ผู้เข้ารับการประเมินควรทราบเกี่ยวกับนิยามหรือความหมายของ สัญลักษณ์ Geometric & Dimension Tolerance (GD&T)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. สัญลักษณ์ Geometric Dimension & Tolerance (GD&T) หมายถึง สัญลักษณ์การบอกขนาดมิติและความเที่ยงตรง ตามมาตรฐาน ASME Y14


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการอ่านองค์ประกอบหลักในแบบ

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านแบบทางวิศวกรรม หรือการอบรมด้านสัญลักษณ์ Geometric & Dimension Tolerance (GD&T)

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมินการอ่านแบบชิ้นส่วน

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านแบบทางวิศวกรรม หรือการอบรมด้านสัญลักษณ์ Geometric & Dimension Tolerance (GD&T)

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมินการอ่านบันทึก (Note) บนแบบ

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียนประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านแบบทางวิศวกรรม หรือการอบรมด้านสัญลักษณ์ Geometric & Dimension Tolerance (GD&T)

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ