หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกล

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-NWEL-220A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกล

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 722 ช่างเหล็ก ช่างทำเครื่องมือ และผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกลโดยมีความรู้ในการจำแนกประเภท วิธีการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานให้เหมาะสมกับประเภทของชิ้นส่วนได้ อีกทั้งยังสามารถเตรียม ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน ปฏิบัติงานเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมไปถึงการดูแลรักษา ตลอดจนการจดบันทึกผลการปฏิบัติงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์  สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102MM01.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความ
ปลอดภัยในการทำงานและสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

102MM01.1.01 163174
102MM01.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.2 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

102MM01.1.02 163175
102MM01.2 เตรียมเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์

2.1 จำแนกประเภท และวิธีการใช้
งานของเครื่องมือพื้นฐานและ
อุปกรณ์ทางกลให้เหมาะสมกับ
ประเภทของชิ้นงาน

102MM01.2.01 163176
102MM01.2 เตรียมเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์

2.2 เตรียมเครื่องมือพื้นฐาน (Hand
Tool) และอุปกรณ์ทางกล

102MM01.2.02 163177
102MM01.2 เตรียมเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์

2.3 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ
เครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ

102MM01.2.03 163178
102MM01.3 ปฏิบัติงานเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์

3.1 ดำเนินการใช้งานเครื่องมือ
พื้นฐาน (Hand Tool) และ
อุปกรณ์ทางกล

102MM01.3.01 163179
102MM01.3 ปฏิบัติงานเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์

3.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษา
เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool)
และอุปกรณ์ทางกล

102MM01.3.02 163180

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

102MC03 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของสถานประกอบการ หรือขั้นตอนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2. สามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

3. สามารถสวมใส่หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

4. สามารถระบุชื่อเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกล จากการเห็นรูปทรงเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกล ณ หน้างาน

5. สามารถจัดเตรียมเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกลสำหรับใช้ปฏิบัติงาน ตามใบสั่งงาน (Work Instruction)

6. สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกล

7. สามารถใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกลอย่างถูกหลักการ รวมถึงตรงกับวัตถุประสงค์การใช้

8. สามารถดูแลทำความสะอาดเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางกล

9. สามารถซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางกลเบื้องต้น

10. สามารถแสดงการเก็บรักษาเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางกลเบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับสภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และอันตรายในการทำงาน

2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และการใช้งาน

3. ความรู้เกี่ยวกับความสภาพของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ความไม่ปลอดภัย สำหรับใช้ปฏิบัติงาน

4. ความรู้เกี่ยวกับประเภทและการใช้งานของเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกล

5. ความรู้เกี่ยวกับความสภาพของเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกลที่ความไม่ปลอดภัยสำหรับใช้ปฏิบัติงาน

6. ความรู้ด้านการซ่อมแซมและเก็บรักษาเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แบบบันทึกรายการผลจากการการสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกล หรือ

2. เอกสารรับรองผลการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกล หรือ

3. แบบบันทึกผลคะแนนการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน โดยประเมินจากการสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ พิจารณาตามหลักฐานความรู้ โดยประเมินจากข้อสอบข้อเขียนหรือการอบรม


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะน า

1. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีทักษะการใช้งานเครื่องมือกล และทราบถึงการปฏิบัติงานกับเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกลได้อย่างปลอดภัย

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกล หมายถึง เครื่องมือช่างที่ทำงานได้ด้วยกำลังจากคน หรือกำลังจากไฟฟ้า เช่น ไขควง ประแจ ตะไบ เลื่อน สว่าง ฯลฯ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินความปลอดภัยในการทำงาน

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

3. ประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ หน้างานจริง ในการทำงานด้วยความปลอดภัย

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมินการเตรียมเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการอบรมด้านการใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกล

3. ประเมินจากรายละเอียดการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง ในการเตรียมเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติงานเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการอบรมด้านการใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกล

3. ประเมินจากรายละเอียดการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง ในการปฏิบัติงานเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ