หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-ZIUV-223A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 722 ช่างเหล็ก ช่างทำเครื่องมือ และผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความสามารถด้านการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ด้วยเครื่องกัด โดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือตัด การปรับตั้งค่าเงื่อนไขในการทำงาน  การจับยึดชิ้นงานให้เหมาะสม รวมถึงสามารถตรวจสอบความถูกต้องของขนาดชิ้นส่วนดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์  สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102MM04.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความ
ปลอดภัยในการทำงานและสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

102MM04.1.01 163229
102MM04.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.2 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

102MM04.1.02 163230
102MM04.2 กำหนดขั้นตอนในการทำงานกัด

2.1 ศึกษารายละเอียดจากแบบงาน

102MM04.2.01 163231
102MM04.2 กำหนดขั้นตอนในการทำงานกัด

2.2 กำหนดขั้นตอนและเลือก
เครื่องมือตัดในการกัด

102MM04.2.02 163232
102MM04.2 กำหนดขั้นตอนในการทำงานกัด

2.3 การกำหนดเงื่อนไขในการตัด
เฉือนที่เหมาะสม

102MM04.2.03 163233
102MM04.3 การปฏิบัติงานกับเครื่องกัด

3.1 จับยึดชิ้นงานและเครื่องมือตัด

102MM04.3.01 163234
102MM04.3 การปฏิบัติงานกับเครื่องกัด

3.2 ปรับตั้งศูนย์ชิ้นงานและเครื่องมือตัด

102MM04.3.02 163235
102MM04.3 การปฏิบัติงานกับเครื่องกัด

3.3 ปฏิบัติงานกัด

102MM04.3.03 163236
102MM04.3 การปฏิบัติงานกับเครื่องกัด

3.4 ตรวจสอบความถูกต้อง ขนาด
ของชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์และ
แก้ไขให้ตรงตามข้อกำหนด

102MM04.3.04 163237
102MM04.4 การบำรุงรักษาเครื่องกัดและอุปกรณ์

4.1 ตรวจสอบความพร้อมของ
เครื่องกัดและอุปกรณ์

102MM04.4.01 163238
102MM04.4 การบำรุงรักษาเครื่องกัดและอุปกรณ์

4.2 บำรุงรักษาเครื่องกัดและอุปกรณ

102MM04.4.02 163239

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

102MC01 คำนวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น

102MC02 อ่านแบบและสัญลักษณ์ GD&T

102MC03 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

102MC04 ใช้เครื่องมือวัดละเอียด


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถปฏิบัติตามกฏความปลอดภัยของสถานประกอบการ หรือขั้นตอนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2. สามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

3. สามารถสวมใส่หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

4. สามารถตรวจสอบประเภทและขนาดวัตถุดิบให้ตรงรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบ

5. สามารถติดตั้งวัตถุดิบกับเครื่องกัดได้

6. สามารถตั้งศูนย์ของวัตถุดิบกับเครื่องกัด และตรวจสอบศูนย์

7. สามารถตั้งค่าความเร็วรอบ อัตราการเดิน และระยะการกินเนื้อวัสดุ

8. สามารถใช้เครื่องกัดสามารถเดินกินเนื้อวัสดุ

9. สามารถใช้เครื่องมือวัด

10. สามารถตรวจสอบขนาดของชิ้นงานภายหลังการกัด และตัดสินผลตรวจสอบ

11. สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องกัดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้

12. สามารถดูแลทำความสะอาดเครื่องกัดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้

13. สามารถซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องกัดและอุปกรณ์เบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับสภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และอันตรายในการทำงาน

2. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และการใช้งาน

3. ความรู้เกี่ยวกับความสภาพของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ความไม่ปลอดภัย สำหรับใช้ปฏิบัติงาน

4. ความรู้เกี่ยวกับแบบทางวิศวกรรม

5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือตัดสำหรับงานกัด (Rotational Cutting Tool)

6. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการกัด

7. ความรู้เกี่ยวกับความเร็วรอบ อัตราการเดิน และระยะการกินเนื้อวัสดุ

8. ความรู้ด้านวัสดุประเภทโลหะที่ใช้ในการผลิตเครื่องมือแพทย์

9. ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบเครื่องกัด

10. ความรู้ด้านการวัดและการใช้งานเครื่องมือวัด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. เอกสารรับรองการทำงานด้านการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ด้วยเครื่องกัดจากสถานประกอบการ หรือ

2. แบบบันทึกรายการผลจากการการสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องกัด หรือ

2. เอกสารรับรองผลการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องกัด และ

3. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และการใช้งาน หรือ

4. ความรู้เกี่ยวกับความสภาพของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ไม่ปลอดภัย สำหรับใช้ปฏิบัติงาน หรือ

5. แบบบันทึกผลคะแนนการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน โดยประเมินจาก ใบรับรองการทำงาน หรือ การสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ โดยประเมินจากข้อสอบข้อเขียน หรือการอบรม


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถใช้ หรือสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัย สำหรับปฏิบัติงานได้อย่างถูกหลักความปลอดภัย

2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกำหนดรายละเอียดและลำดับของการดำเนินงาน จัดเตรียมเครื่องมือตัดและวัตถุดิบ

3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเตรียมเครื่องมือวัด ใช้งานเครื่องมือวัด และอ่านค่าจากการวัดได้

4. ผู้เข้าประเมินต้องจับยึดวัตถุดิบและเครื่องมือตัด รวมถึงปรับตั้งค่าศูนย์ของชิ้นส่วนวัตถุดิบและเครื่องมือตัด ชดเชยขนาดเครื่องมือตัด

5. ผู้เข้าประเมินต้องอ่านแบบทางวิศวกรรมของงานได้ และสามารถควบคุมเครื่องกัดให้ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามข้อกำหนดของแบบงาน

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. เครื่องมือแพทย์ หมายถึง เครื่องมือแพทย์ ตามนิยาม เครื่องมือแพทย์ ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2562

2. เครื่องมือวัด หมายถึง เครื่องมือวัดระยะ ได้แก่ ไม่บรรทัด และเวอร์เนียคาลิปเปอร์

3. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หมายถึง หมายถึง อุปกรณ์นิรภัยที่ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการท างานกับเครื่องกัด เช่น แว่นตานิรภัย หมวกนิรภัย ชุดนิรภัยรองเท้านิรภัย ถุงมือ ฯลฯ

(ค) วัสดุและอุปกรณ์

1. วัสดุที่ควรมีในการประเมินจากการสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง ประกอบด้วย วัตถุดิบที่เป็นโลหะชีววัสดุ (Metal Biomaterials) เช่น สเตนเลสสตีล และไทเทเนียม เป็นต้น หรือโลหะที่ใช้ผลิตเป็นเครื่องมือแพทย์

2. เครื่องจักรที่ควรมีในการประเมินจากการสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง ประกอบด้วย เครื่องกัดแบบที่ผู้เข้ารับการทดสอบถนัดและมีความช านาญ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

3. อุปกรณ์ที่เครื่องจักรที่ควรมีประกอบด้วย อุปกรณ์ป้องกันภัย เครื่องมือตัด เครื่องมือตัด และแบบหรือตัวอย่างแบบวิศวกรรมของงานชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินความปลอดภัยในการทำงาน

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน

3. ประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ หน้างานจริง ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดขั้นตอนในการทำงานกัด

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านการใช้งานเครื่องกัด

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเ

18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติงานกับเครื่องกัด

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านการใช้งานเครื่องกัด

3. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านการใช้งานเครื่องมือวัด

4. ประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ หน้างานจริง ในการปฏิบัติงานกับเครื่องกัด

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.4 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาเครื่องกัดและอุปกรณ์

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการผ่านการอบรมด้านการใช้งานเครื่องกัด

3. ประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ หน้างานจริง ในการบำรุงรักษาเครื่องกัดและอุปกรณ์

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ