หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

คำนวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-PJCW-244A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คำนวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 722 ช่างเหล็ก ช่างทำเครื่องมือ และผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ISCO 821 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีทักษะด้านการคำนวณพื้นฐาน เช่น คำนวณหาขนาดต่างๆ คำนวณค่าทางตรีโกณมิติคำนวณและกำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ เป็นต้น

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์  สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102MC01.1 คำนวณเรขาคณิต

1.1 สร้างรูปทรงทางเรขาคณิต

102MDC01.1.01 163426
102MC01.1 คำนวณเรขาคณิต

1.2 คำนวณหาขนาดและมิติรูปทรงทาง
เรขาคณิต

102MDC01.1.02 163427
102MC01.2 คำนวณตรีโกณมิต

2.1 คำนวณหาค่าทางตรีโกณมิติ

102MDC01.2.01 163428
102MC01.2 คำนวณตรีโกณมิต

2.2 คำนวณหาค่าด้วยกฏของตรีโกณมิติ

102MDC01.2.02 163429
102MC01.3 แปลงหน่วย

3.1 ระบุค่าของ Prefix ของหน่วยการวัด

102MDC01.3.01 163430
102MC01.3 แปลงหน่วย

3.2 เปลี่ยนหน่วยเพื่อนำไปใช้งาน

102MDC01.3.02 163431

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ด้านรูปทรงเรขาคณิต

2. การคำนวณพีชคณิตพื้นฐาน

3. ความรู้เกี่ยวกับสูตรเพื่อคำนวณขนาดและมิติรูปทรง

4. ความรู้ด้านการคำนวณขนาดและมิติรูปทรง

5. ความรู้ด้านตรีโกณมิติ

6. ความรู้เกี่ยวกับพีทาโกรัส

7. ความรู้เกี่ยวกับกฏของ Sine และ Cosine

8. ความรู้เกี่ยวกับหน่วยการวัดทางวิทยาศาสตร์

9. ความรู้เกี่ยวกับ Prefix

10. ความรู้ด้านการแปลงหน่วย และแปลง Pre-fix


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

N/A

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. แบบบันทึกผลคะแนนการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานด้านความรู้ที่เกี่ยวข้อง

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ โดยประเมินจากข้อสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

1. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีทักษะในการใช้เครื่องคิดเลขเพื่อช่วยคำนวณ

2. ผู้เข้ารับการประเมินควรทราบสูตรตรีโกณมิติ การหาพื้นที่และปริมาตรของรูปทรง รวมถึงค่า Prefix

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

คำนวณหาขนาดและมิติ หมายถึง การคำนวณ เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนัก ความหนาแน่น และมวล


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการคำนวณเรขาคณิต

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมินการคำนวณตรีโกณมิติ

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมินการแปลงหน่วย

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ