Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์ อาชีพผลิตเครื่องมือแพทย์ ระดับ 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
คำนวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
1
2
3
อ่านแบบและสัญลักษณ์ GD&T
4
5
6
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
7
8
9
ใช้เครื่องมือวัดละเอียด
10
11
12
ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
13
14
15
ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางกล
16
17
18
ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า
19
20
21
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึง
22
23
24
25
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัด
26
27
28
29
ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องเจีย
30
31
32
33

ยินดีต้อนรับ