หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MET-YLMT-221A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 722 ช่างเหล็ก ช่างทำเครื่องมือ และผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีความสามารถใช้งานและเลือกใช้เครื่องมือพื้นฐานทางไฟฟ้า (Electrical Hand Tools) และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า (Electrical Devices) ให้เหมาะสมกับงานผลิตเครื่องมือแพทย์โดยต้องมีความรู้ในการจำแนกประเภท สามารถจัดเตรียม ตรวจสอบ จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือพื้นฐานทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า และสามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์  สาขาการผลิตเครื่องมือแพทย์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
102MM02.1 เลือก จำแนก และจัดเตรียมเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

1.1 เลือกใช้เครื่องมือพื้นฐานและ
อุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้ให้เหมาะสมกับ
งานได้อย่างถูกต้อง

102MM02.1.01 163181
102MM02.1 เลือก จำแนก และจัดเตรียมเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

1.2 จำแนกประเภทและวิธีการใช้งาน
ของเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์
ทางไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับงานได้
อย่างถูกต้อง

102MM02.1.02 163182
102MM02.1 เลือก จำแนก และจัดเตรียมเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

1.3 จัดเตรียมเครื่องมือพื้นฐานและ
อุปกรณ์ทางไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานได้

102MM02.1.03 163183
102MM02.2 ตรวจสอบและใช้งานเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าตามกฎความปลอดภัยในการทำงาน

2.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยใน
การทำงานและสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันภัยส่วนบุคคล

102MM02.2.01 163184
102MM02.2 ตรวจสอบและใช้งานเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าตามกฎความปลอดภัยในการทำงาน

2.2 ตรวจสอบความส มบูรณ์ของ
เครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทาง
ไฟฟ้าได้

102MM02.2.02 163185
102MM02.2 ตรวจสอบและใช้งานเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าตามกฎความปลอดภัยในการทำงาน

2.3 ดำเนินการใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน
และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้อย่าง
ถูกต้อง

102MM02.2.03 163186
102MM02.2 ตรวจสอบและใช้งานเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าตามกฎความปลอดภัยในการทำงาน

2.4 ปฏิบัติงานตามขั้นตอนในคู่มือ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

102MM02.2.04 163187
102MM02.3 จัดเก็บและดูแลรักษาเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

3.1 จัดเก็บเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์
ทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง

102MM02.3.01 163188
102MM02.3 จัดเก็บและดูแลรักษาเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

3.2 ดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม

102MM02.3.02 163189

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

102MC03 ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. สามารถระบุชื่อเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า จากการเห็นรูปทรงเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ณ หน้างาน

2. สามารถจำแนก เลือก และจัดเตรียมเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าสำหรับใช้ปฏิบัติงาน ตามใบสั่งงาน (Work Instruction)

3. สามารถปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของสถานประกอบการ หรือขั้นตอนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

4. สามารถตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

5. สามารถสวมใส่หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

6. สามารถตรวจสอบสภาพเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

7. สามารถใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าอย่างถูกหลักการ รวมถึงตรงกับวัตถุประสงค์การใช้

8. สามารถดูแลทำความสะอาดเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

9. สามารถซ่อมแซมเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเบื้องต้น

10. สามารถแสดงการเก็บรักษาเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับประเภทและการใช้งานของเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

2. ความรู้เกี่ยวกับสภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และอันตรายในการทำงาน

3. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และการใช้งาน

4. ความรู้เกี่ยวกับความสภาพของอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ความไม่ปลอดภัย สำหรับใช้ปฏิบัติงาน

5. ความรู้เกี่ยวกับความสภาพของเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยสำหรับใช้ปฏิบัติงาน

6. ความรู้เกี่ยวกับช่วงใช้งานของอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการวัดหรือทดสอบ ได้แก่ โวลต์แอมแปร์ ความต้านทาน ฉนวน และความต่อเนื่องของสายไฟ

7. ความรู้เกี่ยวกับการใช้ตัวเลือกรายการและการปรับสเกลของมัลติมิเตอร์ (Multimeter) แต่ละรายการเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ได้ถูกต้อง

8. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางไฟฟ้ากับชิ้นส่วนทางไฟฟ้าที่ถูกทดสอบ

9. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ใช้อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเพื่อระบุขั้วไฟฟ้าและจุดเชื่อมต่อที่ใช้งานได้ส าหรับการวัดหรือการทดสอบ

10. ความรู้ด้านการดูแลทำความสะอาด ซ่อมแซม และเก็บรักษาเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool)และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง    

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. เอกสารรับรองผลการเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า หรือ

2. เอกสารรับรองผลการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า หรือ

3. แบบบันทึกผลคะแนนการสอบข้อเขียน

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน โดยประเมินจากการสังเกตการณ์ ณ หน้างานจริง

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ พิจารณาตามหลักฐานความรู้ โดยประเมินจากข้อสอบข้อเขียนหรือการอบรม


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

1. ผู้เข้ารับการประเมินควรมีทักษะการใช้งานเครื่องมือทางไฟฟ้า และทราบถึงการปฏิบัติงานกับเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. เครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tool) และอุปกรณ์ทางไฟฟ้า หมายถึง เครื่องมือช่างที่ทำงานได้ด้วยกำลังจากคน หรือกำลังจากไฟฟ้า เช่น ไขควง ประแจ คีม สว่านไฟฟ้า มีด เลื่อย หัวแร้งบัดกรี สายไฟฟ้า ผ้าพันสายไฟ ฟิวส์ ปลั๊ก สวิตซ์ ฯลฯ

2. มัลติมิเตอร์ (Multimeter) หมายถึง อุปกรณ์วัดปริมาณต่างๆ ทางไฟฟ้าที่ใช้งานได้หลายอย่างอยู่ในเครื่องเดียวกัน โดยการรวมแอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์ไว้ในเครื่องเดียวกัน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการเลือก จำแนก และจัดเตรียมเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการอบรมด้านเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

3. ประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ หน้างานจริง ในการเลือก จำแนก และจัดเตรียมเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.2 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบและใช้งานเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าตามความปลอดภัยในการทำงาน

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการอบรมด้านเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

3. ประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ หน้างานจริง ในการตรวจสอบและใช้งานเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าตามความปลอดภัยในการทำงานดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

18.3 เครื่องมือประเมินการจัดเก็บและดูแลรักษาเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

1. ประเมินโดยการสอบข้อเขียน

2. ประเมินจากรายละเอียดการอบรมด้านเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

3. ประเมินโดยการสังเกตการปฏิบัติงาน ณ หน้างานจริง ในการจัดเก็บและดูแลรักษาเครื่องมือพื้นฐานและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า

ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ