คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง อาชีพช่างซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง อาชีพช่างซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งสามารถเลือกใช้หลักการและเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและปลอดภัย แก้ปัญหาทางเทคนิคหน้างานเและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน สามารถปรับวิธีทำงานตามแบบแผนข้อกำหนดหรือมาตรฐานการทำงานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน และตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  • ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า อาชีพช่างซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ชั้น 3 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ
2) มีเอกสารรับรองการผ่านการอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
3) มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
4) มีเอกสารการดำเนินธุรกิจในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • ผู้ที่มีวุฒิบัตรหลักสูตร ฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การซ่อมสมาร์ตโฟน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สามารถแสดงหลักฐานเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะ SM11, SM12, SM13, SM14, ได้
  • ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า อาชีพช่างซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ชั้น 3 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพชั้น 3 ทั้ง 7 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EET-EHC-3-001ZB ตรวจสอบและสรุปผลสภาพและการทำงานเบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต
EET-EHC-3-002ZB ถอดและประกอบชิ้นส่วนประกอบของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย
EET-EHC-3-003ZB ใช้เครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมและวิเคราะห์สถานะการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต
EET-EHC-3-004ZB ซ่อมอาการเสียเบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตและทดสอบผล
EET-EHC-3-005ZB ประเมินราคาการซ่อมได้
EET-EHC-3-006ZB ปฏิบัติงานซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตด้วยความปลอดภัย
EET-EHC-3-007ZB หลักการปฏิบัติงานซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
DSD-0001-A : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
CB-0263-A : บริษัท ดี เพาเวอร์ ไอที เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับ