หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ถอดและประกอบชิ้นส่วนประกอบของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EHC-3-002ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ถอดและประกอบชิ้นส่วนประกอบของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถถอดและประกอบชิ้นส่วนต่างๆ สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตเพื่อตรวจสอบและเตรียมการซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตได้โดยไม่เกิดความเสียหาย

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
7421 ช่างเครื่องและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
7421 ช่างเครื่องและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
SM121 ถอดชิ้นส่วนของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 1 ระบุโครงสร้างพื้นฐานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต SM121.01 141293
SM121 ถอดชิ้นส่วนของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 2 เลือกใช้เครื่องมือสำหรับถอดชิ้นส่วนได้ถูกต้องตามโครงสร้างเครื่อง SM121.02 141294
SM121 ถอดชิ้นส่วนของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 3 ถอดฝาหลังได้ SM121.03 141295
SM121 ถอดชิ้นส่วนของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 4 ถอดแบตเตอรี่ได้ SM121.04 141296
SM121 ถอดชิ้นส่วนของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 5 ถอดจอได้ SM121.05 141297
SM121 ถอดชิ้นส่วนของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 6 ถอดปุ่มกดต่างๆของเครื่องได้ SM121.06 141298
SM121 ถอดชิ้นส่วนของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 7 ถอดเมนบอร์ดของเครื่องได้ SM121.07 141299
SM121 ถอดชิ้นส่วนของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 8 ถอดลำโพงได้ SM121.08 141300
SM121 ถอดชิ้นส่วนของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 9 ถอดไมค์ได้ SM121.09 141301
SM121 ถอดชิ้นส่วนของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 10 ถอดกล้องหน้า หลังได้ SM121.10 141302
SM121 ถอดชิ้นส่วนของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 11 ถอดสายแพร์ตามจุดเชื่อมต่อได้ SM121.11 141303
SM122 ประกอบชิ้นส่วนกอบของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 1 ระบุโครงสร้างพื้นฐานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต SM122.01 141304
SM122 ประกอบชิ้นส่วนกอบของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 2 เลือกใช้เครื่องมือสำหรับถอดชิ้นส่วนได้ถูกต้องตามโครงสร้างเครื่อง SM122.02 141305
SM122 ประกอบชิ้นส่วนกอบของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 3 ประกอบฝาหลังได้ SM122.03 141306
SM122 ประกอบชิ้นส่วนกอบของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 4 ประกอบแบตเตอรี่ได้ SM122.04 141307
SM122 ประกอบชิ้นส่วนกอบของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 5 ประกอบจอได้ SM122.05 141308
SM122 ประกอบชิ้นส่วนกอบของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 6 ประกอบปุ่มกดต่างๆของเครื่องได้ SM122.06 141309
SM122 ประกอบชิ้นส่วนกอบของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 7 ประกอบเมนบอร์ดของเครื่องได้ SM122.07 141310
SM122 ประกอบชิ้นส่วนกอบของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 8 ประกอบลำโพงได้ SM122.08 141311
SM122 ประกอบชิ้นส่วนกอบของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 9 ประกอบไมค์ได้ SM122.09 141312
SM122 ประกอบชิ้นส่วนกอบของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 10 ประกอบกล้องหน้า หลังได้ SM122.10 141313
SM122 ประกอบชิ้นส่วนกอบของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยไม่เกิดความเสียหาย 11 ประกอบสายแพร์ตามจุดเชื่อมต่อได้ SM122.11 141314

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะการใช้งานสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ทักษะการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการใช้งานสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ทักษะการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร

– ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

– มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการซ่อมสมาร์ตโฟน หลักสูตรการซ่อมโทรศัพท์มือถือ หลักสูตรการฝึกอาชีพการซ่อมมือถือ เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการถอดประกอบสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตในยี่ห้อต่างๆได้

(ก) คำแนะนำ

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ผู้เข้ารับการประเมินระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายขณะทำงานถอดประกอบ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– ระบุโครงสร้างพื้นฐานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต คือ สมารถระบุถึงจุดเชื่อมต่อ จุดขันน๊อต จุดยึดติดของฝาหลังและจอแสดงผล ตลอดจนชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่อง ทั้งภายนอกและภายในเพื่อให้สามารถถอดประกอบสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตเพื่อตรวจสอบและเตรียมการซ่อมได้

– ถอด ประกอบ คือ การถอดแยกชิ้นส่วนต่างๆ ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งประกอบให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้โดยไม่ให้เกิดความเสียหาย

– สามารถเลือกใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้นได้ เช่น ไขควง ด้ามสำหรับแกะเครื่อง เป็นต้น

2) สภาวะในการทำงาน

– ดำเนินการโดยคำนึงแสงสว่างที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

– ดำเนินการโดยคำนึงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

– ดำเนินการโดยมีกรอบเวลาและทำให้ได้ตามกรอบเวลา


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

– ข้อสอบข้อเขียน

– ข้อสอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ