หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

หลักการปฏิบัติงานซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EHC-3-007ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ หลักการปฏิบัติงานซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ต้องเข้าใจหลักการปฏิบัติด้านความปลอดภัยสำหรับซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
7421 ช่างเครื่องและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
7421 ช่างเครื่องและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
SM191 อธิบายการหลักการปฏิบัติงานเบื้องต้นกับลูกค้า 1 อธิบายการสื่อสารกับลูกค้า SM191.01 141356
SM191 อธิบายการหลักการปฏิบัติงานเบื้องต้นกับลูกค้า 2 อธิบายการรักษาข้อมูลของลูกค้า SM191.02 141357
SM192 อธิบายหลักการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นได้ 1 ระบุและจำแนกขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องอย่างถูกต้อง SM192.01 141358
SM192 อธิบายหลักการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นได้ 2 อธิบายการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องอย่างปลอดภัย SM192.02 141359

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะการใช้งานสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ทักษะการสื่อสารกับลูกค้า

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้น

– ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลของลูกค้า


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการใช้งานสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ทักษะการสื่อสารกับลูกค้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเบื้องต้น

– ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

– ความรู้เกี่ยวกับการรักษาข้อมูลของลูกค้า

– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

– มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการซ่อมสมาร์ตโฟน หลักสูตรการซ่อมโทรศัพท์มือถือ หลักสูตรการฝึกอาชีพการซ่อมมือถือ เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

(ก) คำแนะนำ

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารกับลูกค้า

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารกับลูกค้า เช่น การใช้ถ้อยคำที่สุภาพ การสื่อสารให้ตรงประเด็น การควบคุมอารมณ์ในระหว่างสื่อสาร การรับฟังข้อเท็จจริงจากลูกค้า การให้ข้อมูลการซ่อมต่อลูกค้า การแจ้งระยะเวลาการซ่อม การแจ้งราคาค่าซ่อม และการแจ้งข้อมูลระยะเวลาการรับประกันงานซ่อม เป็นต้น

– การปฏิบัติงานเบื้องต้นด้านข้อมูลของลูกค้า คือ การจัดการด้านข้อมูลของลูกค้าในกรณีที่มีข้อมูลูกค้าคงค้างอยู่ในสมาร์ตโฟน เช่น การสำรองข้อมูลให้กับลูกค้า การไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผยสู่สาธารณะ เช่น ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลเบอร์ติตดต่อ ข้อมูลทางธุรกรรมหรือข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น การมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

– การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโดยผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจาการซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี เช่น การแยกชิ้นส่วนก่อนการทิ้ง สถานที่สำหรับทิ้งหรือกำจัด เป็นต้น

– ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบตเตอรี่ สายชาร์จ หัวชาร์จไฟ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น

– อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ฝาหลัง ฟิล์มกันรอย ซองใส่สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต กล่องใส่สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต เป็นต้น

2) สภาวะในการทำงาน

– จรรยารรณในการปฏิบัติงาน

– ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

- การสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ