คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง อาชีพช่างซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีชั้นสูง อาชีพช่างซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการทำงานและทักษะในการแก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ และดำเนินการซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตในระดับสูงได้ สามารถแก้ไขปัญหา หาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานอย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  • ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า อาชีพช่างซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ
2) มีเอกสารรับรองการผ่านการอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
3) มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
4) มีเอกสารการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • ผู้ที่มีวุฒิบัตรหลักสูตร ชั้นสูง สาขา การซ่อมสมาร์ตโฟน จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สามารถแสดงหลักฐานเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะ SM15 ได้
  • ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า อาชีพช่างซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ชั้น 4 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพชั้น 4 ทั้ง 4 หน่วยสมรรถนะ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EET-EHC-4-008ZB ประเมินราคาการซ่อมได้
EET-EHC-4-009ZB ปฏิบัติงานซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตด้วยความปลอดภัย
EET-EHC-4-010ZB หลักการปฏิบัติงานซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต
EET-EHC-4-011ZB ซ่อมอาการเสียชั้นสูงของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตและทดสอบผล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
DSD-0001-A : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
CB-0263-A : บริษัท ดี เพาเวอร์ ไอที เซอร์วิส จำกัด

ยินดีต้อนรับ