หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมอาการเสียชั้นสูงของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตและทดสอบผล

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EHC-4-011ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมอาการเสียชั้นสูงของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตและทดสอบผล

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถซ่อมอาการเสียชั้นสูงของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตและทดสอบผลการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตเพื่อได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
7421 ช่างเครื่องและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
7421 ช่างเครื่องและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
SM151 ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 1 ระบุการทำงานและตรวจสอบความเสียหายของตัวต้านทานได้ SM151.01 141360
SM151 ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 2 ระบุการทำงานและตรวจสอบความเสียหายของตัวเก็บประจุได้ SM151.02 141361
SM151 ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 3 ระบุการทำงานและตรวจสอบความเสียหายของทรานซิสเตอร์ได้ SM151.03 141362
SM151 ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 4 ระบุการทำงานและตรวจสอบความเสียหายของฟิวส์ได้ SM151.04 141363
SM152 ระบุลายวงจรของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 1 ระบุสัญลักษณ์และส่วนประกอบในผังไดอะแกรมของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต SM152.01 141364
SM152 ระบุลายวงจรของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 2 ระบุการทำงานของวงจรรวม (IC) SM152.02 141365
SM152 ระบุลายวงจรของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 3 เปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลักของวงจรรวม (IC) SM152.03 141366
SM153 ทดสอบผลการทำงานหลังการซ่อมชั้นสูง 1 ทดสอบแรงดันแบตเตอรี่ได้ SM153.01 141367
SM153 ทดสอบผลการทำงานหลังการซ่อมชั้นสูง 2 ทดสอบแรงดันการชาร์ทไฟของเครื่องได้ SM153.02 141368
SM153 ทดสอบผลการทำงานหลังการซ่อมชั้นสูง 3 ทดสอบมอเตอร์การสั่นของเครื่องได้ SM153.03 141369
SM153 ทดสอบผลการทำงานหลังการซ่อมชั้นสูง 4 ทดสอบการทำงานของปุ่มกดได้ SM153.04 141370
SM153 ทดสอบผลการทำงานหลังการซ่อมชั้นสูง 5 ทดสอบการทำงานของจอแสดงผลได้ SM153.05 141371
SM153 ทดสอบผลการทำงานหลังการซ่อมชั้นสูง 6 ทดสอบการทำงานของเสียงได้ SM153.06 141372
SM153 ทดสอบผลการทำงานหลังการซ่อมชั้นสูง 7 ทดสอบการทำงานของกล้องถ่ายรูปได้ SM153.07 141373
SM153 ทดสอบผลการทำงานหลังการซ่อมชั้นสูง 8 ทดสอบการเชื่อมต่อต่างๆได9 ทดสอบการทำงานของแอพพิเคชั่นได้ SM153.08 141374

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะการใช้งานสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการใช้งานสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ทักษะการใช้เครื่องมือช่าง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสำหรับซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

– มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการซ่อมสมาร์ตโฟน หลักสูตรการซ่อมโทรศัพท์มือถือ หลักสูตรการฝึกอาชีพการซ่อมมือถือ เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการซ่อมชั้นสูและทดสอบสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตในยี่ห้อต่างๆได้

(ก) คำแนะนำ

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตทั้งอุปกรณ์ภายนอกและภายใน

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความชำนาญในการใช้เครื่องมือช่าง

– ผู้เข้ารับการประเมินระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายขณะทำงานซ่อม

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต โดยสามารถระบุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรนิกส์ต่างๆที่อยู่บนแผงวงจรรวม (IC) ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตได้

– เข้าใจลายวงจรของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต คือ การซ่อมอาการเสียโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งต้องมีความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต เข้าใจและรู้ถึงจุดเชื่อมต่อ จุดยึดติดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต สามารถอ่านลายวงจร เส้นและสัญลักษณ์ต่างๆบนดอะแกรม เข้าใจการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรนิกส์ต่างๆที่อยู่บนแผงวงจรรวม (IC) เช่น ไดโอด (Diodes) คาปาซิสเตอร์ (capacitors) รีซิสเตอร์ (Resistor) ทรานซิสเตอร์ (Trasistors) เป็นต้น เพื่อให้สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียออก และใส่อุปกรณ์ใหม่เข้าแทนที่

– เปลี่ยนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลักของวงจรรวม (IC) โดยการใช้เครื่งมือต่างๆ เช่น หัวแร้ง เครื่องเป่าลมร้อน ลวดตะกั่ว ฟลักซ์บัดกรี แหนบคีบ กล้องไมโครสโคป น้ายาล้าง เป็นต้น

– หลังจากการซ่อม ต้องทำการทดสอบการทำงานต่างๆของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตหลังการซ่อม

2) สภาวะในการทำงาน

– ดำเนินการโดยคำนึงแสงสว่างที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

– ดำเนินการโดยคำนึงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

– ดำเนินการโดยมีกรอบเวลาและทำให้ได้ตามกรอบเวลา

– ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

- การสอบข้อเขียน

- การสอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ