หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบและสรุปผลสภาพและการทำงานเบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EHC-3-001ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบและสรุปผลสภาพและการทำงานเบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบและสรุปผลสภาพและสถานะการทำงานเบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
7421 ช่างเครื่องและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
SM111 ตรวจสอบสภาพเบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 1 ตรวจสอบร่องรอยความเสียหายภายนอกของตัวเครื่อง SM111.01 141284
SM111 ตรวจสอบสภาพเบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 2 ตรวจสอบสภาพปุ่มกด SM111.02 141285
SM111 ตรวจสอบสภาพเบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 3 ตรวจสอบสภาพจอแสดงผล SM111.03 141286
SM111 ตรวจสอบสภาพเบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 4 ตรวจสอบสภาพของพอร์ตการเชื่อมต่อและชาร์จไฟ SM111.04 141287
SM112 ตรวจสอบการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 1 ตรวจสอบการทำงานของปุ่มกด SM112.01 141288
SM112 ตรวจสอบการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 2 ตรวจสอบการทำงานของจอแสดงผล SM112.02 141289
SM112 ตรวจสอบการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 3 ตรวจสอบการทำงานของลำโพง SM112.03 141290
SM112 ตรวจสอบการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 4 ตรวจสอบการทำงานของการเชื่อมต่อและภาครับ-ส่งสัญญาณ SM112.04 141291
SM112 ตรวจสอบการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 5 ตรวจสอบการทำงานของกล้องถ่ายภาพ SM112.05 141292

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะการสังเกตความผิดปกติ

– ทักษะการใช้งานสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการสังเกตความผิดปกติ

– ทักษะการใช้งานสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับการตั้งค่าสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

– มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการซ่อมสมาร์ตโฟน หลักสูตรการซ่อมโทรศัพท์มือถือ หลักสูตรการฝึกอาชีพการซ่อมมือถือ เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพและการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตในยี่ห้อต่างๆได้

(ก) คำแนะนำ

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสังเกตความผิดปกติของสมาร์ตโฟนและ แท็บเล็ต

– ผู้เข้ารับการประเมินระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายขณะทำงานตรวจสอบ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– ตรวจสอบสภาพเบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต คือ การตรวจสอบร่องรอยความเสียหายของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต เช่น รอยแตก บิ่น รอยขีดข่วน ของตัวเครื่องและปุ่มกดต่างๆ เป็นต้น

– ตรวจสอบการทำงาน คือ การตรวจสอบการตอบสนองของสมาร์ตโฟนจากการปุ่มกดต่าง การสัมผัสหน้าจอ การชาร์จไฟ เป็นต้น

2) สภาวะในการทำงาน

– ดำเนินการโดยคำนึงแสงสว่างที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

– ดำเนินการโดยมีกรอบเวลาและทำให้ได้ตามกรอบเวลา


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

– ข้อสอบข้อเขียน

– ข้อสอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ