หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินราคาการซ่อมได้

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EHC-3-005ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินราคาการซ่อมได้

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะประเมินราคาการซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
7421 ช่างเครื่องและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
7421 ช่างเครื่องและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
SM171 ประเมินราคอะไหล่เบื้องต้นได้ 1 ประเมินราคาอุปกรณ์ภายนอกได้ SM171.01 141342
SM171 ประเมินราคอะไหล่เบื้องต้นได้ 2 ประเมินราคาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ SM171.02 141343
SM171 ประเมินราคอะไหล่เบื้องต้นได้ 3 ประเมินราคาอะไหล่ที่ใช้ทดแทนได้ SM171.03 141344
SM171 ประเมินราคอะไหล่เบื้องต้นได้ 4 ระบุสถานที่จัดหาอะไหล่ได้ SM171.04 141345
SM172 ประเมินระยะเวลาและค่าแรงเวลาการซ่อมได้ 1 อธิบายโครงสร้างต้นทุน SM172.01 141346
SM172 ประเมินระยะเวลาและค่าแรงเวลาการซ่อมได้ 2 ประเมินความยากง่ายของการซ่อมได้ SM172.02 141347
SM172 ประเมินระยะเวลาและค่าแรงเวลาการซ่อมได้ 3 ประเมินระยะเวลาของการซ่อมได้ SM172.03 141348
SM172 ประเมินระยะเวลาและค่าแรงเวลาการซ่อมได้ 4 ประเมินระยะเวลาการรับประกันการซ่อมได้ SM172.04 141349

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะการใช้งานสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

– ความรู้เกี่ยวกับราคาอะไหล่ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับแหล่งจำหน่ายอะไหล่สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการใช้งานสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

– ความรู้เกี่ยวกับราคาอะไหล่ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับแหล่งจำหน่ายอะไหล่สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับราคาของอะไหล่สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

– มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการซ่อมสมาร์ตโฟน หลักสูตรการซ่อมโทรศัพท์มือถือ หลักสูตรการฝึกอาชีพการซ่อมมือถือ เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตในยี่ห้อต่างๆกัน

(ก) คำแนะนำ

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวอุปกรณ์ภายนอก เช่น ปุ่มกด จอ ฝาหลัง เป็นต้น และอุปกรณ์ภายใน เช่น ลำโพง กล้องถ่ายภาพ ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งจำหน่ายอะไหล่สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุนเบื้องต้นสำหรับการประเมินค่าซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– การประเมินราคาอุปกรณ์หรือรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยต้องมีความรู้ถึงราคาลาง แหล่งจัดจำหน่าย การสำรวจราคาตลาด

– การประเมินค่าซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ต้องมีความรู้ถึงโครงสร้างต้นทุน เช่น ค่าแรง ระยะเวลาการซ่อม ราคาอุปกรณ์ในกรณีซ่อมหรือเปลี่ยน ประเมินความเสียหายเพื่อพิจารณาความยากง่ายของการซ่อม รวมถึงระยะเวลารับประกัน

2) สภาวะในการทำงาน

– ประเมินราคาการซ่อมจากโครงสร้างต้นทุน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

- การสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ